Poland-Oświęcim: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Oświęcim: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 072983-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Postal address: ul. Więźniów Oświęcimia 20
Town: Oświęcim
Postal code: 32-603
Country: PL
Contact person: Paweł Banaś, Ewa Matlak oraz Katarzyna Półtorak
Telephone: +48 338448003
E-mail: sekretariat@auschwitz.org
Fax: +48 338431862
NUTS code: PL21A
Main address (URL): www.auschwitz.org
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa instytucja kultury

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz


II.1.4) Short description

Przedmiot niniejszego zamówienia jest elementem realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Nowa Wystawa Główna w blokach o nr inw. A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 i A-9 na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu”.

Przedsięwzięcie zakłada zmianę i rozbudowę stałej ekspozycji muzeum, której treść będzie prezentowana w blokach o nr inw. A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 i A-9 i jest podzielone na 3 etapy. Niniejsze zamówienie odnosi się do pierwszego etapu przedsięwzięcia obejmującego wyłącznie Bloki A-8 i A-9.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9, 2 spójnych merytorycznie i technicznie kompletów dokumentacji projektowych dotyczących przebudowy Bloków A-8 i A-9 oraz wykonania prac konserwatorskich w tych blokach, a także aranżacji przestrzeni wystawienniczej w tych blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL21A
II.1.4) Short description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie, odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9, 2 spójnych merytorycznie i technicznie kompletów dokumentacji projektowych (dokumentacji wykonawcy) dotyczących przebudowy Bloków A-8 i A-9 oraz wykonania prac konserwatorskich w tych blokach, a także aranżacji przestrzeni wystawienniczej w tych blokach na potrzeby Nowej Wystawy Głównej, przy czym każdy komplet dokumentacji wykonawcy ma zawierać, dla każdego z bloków z osobna:

a. koncepcję projektową,

b. dokumentację projektową,

c. program prac konserwatorskich,

d. dokumentację wystawy,

e. kosztorysy inwestorskie,

f. przedmiary,

g. specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych,

h. harmonogram rzeczowo-finansowy,

i. wykaz środków trwałych.

Dokumentacja wykonawcy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do postępowania o udzielenie odrębnego zamówienia publicznego w którym zostanie wyłoniony wykonawca RBM. Jego przedmiotem będzie wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy Bloków A-8 i A-9, wykonanie prac konserwatorskich oraz realizacja wystawy w Blokach A-8 i A-9.

Ponadto, w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi uzyskanie w imieniu zamawiającego – odrębnie dla każdego z Bloków A-8 i A-9 – pozytywnych i ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji i pozwoleń niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, a także wykonywanie nadzoru autorskiego i usług wsparcia zamawiającego w zakresie dotyczącym procedury przetargowej o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego wyłonienie wykonawcy RBM.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwalifikacje i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 215-527735

Title:

Opracowanie dokumentacji projektowej systemów wystawienniczych oraz dokumentacji projektowej przebudowy zabytkowych bloków o numerach inwentaryzacyjnych A-8 i A-9 na terenie Muzeum Auschwitz
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni.

2. Wraz z ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego dokumentu (w zakresie i zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. których całkowita, łączna wartość nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres możliwych do udzielenia zamówień uzupełniających, może polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia przedmiotu zamówienia poprzez wykonanie prac projektowych, dla Bloków A-8 i A-9 lub ich otoczenia, w obszarze ich oddziaływania. W szczególności zamówienia uzupełniające mogą polegać na:

a) pracach projektowych w zakresie architektury, instalacji i konstrukcji dotyczących robót budowlanych w zakresie przebudowy Bloków A-8 i A-9 – konserwatorskich;

b) pracach projektowych w zakresie elementów aranżacji wystawy, elementów systemu wystawienniczego oraz pozostałych elementów w zakresie wystawy;

c) pracach w zakresie opracowania programów prac konserwatorskich.

Warunki umowne na jakich zostaną udzielone ewentualne zamówienia uzupełniające: podstawą do negocjacji warunków udzielania zamówienia będzie wzór umowy nie odbiegający istotnie od zapisów wzoru istotnych postanowień umowy stanowiącego Załącznik nr 11 do SIWZ.

4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) lub poczty elektronicznej (sekreteriat@auschwitz.org).

4.1 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji;

4.2 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP.

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp „Środki ochrony prawnej”.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Ustawy z dnia 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71313400; 71320000; 71321200; 71323100; 71325000; 71327000; 71330000; 71351910; 71420000; 71510000; 79932000; 71200000; 71220000; 71221000; 71240000; 71245000; 71247000; 71248000; 71250000; 71251000; 71300000; Architectural, construction, engineering and inspection services; Environmental impact assessment for construction; Engineering design services; Heating-system design services; Electrical power systems design services; Foundation-design services; Load-bearing structure design services; Miscellaneous engineering services; Geology services; Landscape architectural services; Site-investigation services; Interior design services; Architectural and related services; Architectural design services; Architectural services for buildings; Architectural, engineering and planning services; Approval plans, working drawings and specifications; Supervision of building work; Supervision of project and documentation; Architectural, engineering and surveying services; Architectural and building-surveying services; Engineering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions