Poland-Inowrocław: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Inowrocław: Cleaning services
OJEU (High Value) 072988-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka
Postal address: ul. Poznańska 97
Town: Inowrocław
Postal code: 88-100
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych
Telephone: +48 523545587
E-mail: zam.pub@szpitalino.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): www.bip.pszozino.lo.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Przetarg nieograniczony nr d-43/2019 na usługi kompleksowego utrzymania porządku czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomies...

Reference number: D-43/2019

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97, w budynku pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego w Inowrocławiu przy ul. Toruńskiej 32 oraz w trzech zamiejscowych stacjach Zakładu Pomocy Doraźnej, a w szczególności: utrzymanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym pomieszczeń szpitalnych, przychodni, ośrodków diagnostycznych i innych pomieszczeń medycznych, pomieszczeń administracyjnych (biurowych, pomocniczych) oraz ich wyposażenia z uwzględnieniem wymogów epidemiologicznych obowiązujących w placówkach ochrony zdrowia, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej specyfikacji.

Total Value:
PLN 22964551.20

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L.Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40

Criteria: 0
Weighting: 0
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu, ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Na usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra L. Błażka w Inowrocławiu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 224-549807

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji


2020-02-01

1
1
Official name: Konsorcjum firm: Clar System S.A. (Lider)
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Hospital System Sp. z o.o
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Clar Serwis Sp. z o.o.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznsań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Solcom Bayard Sp. z o.o.
Postal address: Janickiego 20B
Town: Poznań
Postal code: 60-542
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 21577700.00
Total Value:
PLN 22964551.20

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Na usługi kompleksowego utrzymania porządku, czystości i dezynfekcji oraz transportu wewnętrznego wraz z czynnościami pomocniczymi przy pacjencie w pomieszczeniach Szpitala Wielospecjalistyczn...
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: PL

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postepu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-582
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions