Poland-Zielona Góra: Data collection and collation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zielona Góra: Data collection and collation services
OJEU (High Value) 072998-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Związek Powiatów Lubuskich
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Związek Powiatów Lubuskich
National registration number: NIP 9271935888
Postal address: Podgórna 5
Town: Zielona Góra
Postal code: 65-057
Country: PL
Contact person: Robert Kostek
Telephone: +48 684527541
E-mail: zamowienia@powiat-zielonogorski.pl
Fax: +48 684527500
NUTS code: PL432
Main address (URL): https://zpl.bip.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
Związek Powiatów Lubuskich

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Utworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiego

Reference number: ZPL.273.4.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy GESUT dla wybranych jednostek ewidencyjnych lub ich części, wraz wprowadzeniem do systemu teleinformatycznego Zamawiającego utworzonych przez Wykonawcę zbiorów danych GESUT.

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji usługi dla poszczególnych części zawiera odpowiedni dla danej części opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik 4.1–4.15 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

3. Zamówienie zostało podzielone na 15 części.

4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w załącznikach 4.1–4.15 do SIWZ (OPZ).

Ze względu na brak miejsca w tej części ogłoszenia II.1.4 cd. znajduje się w VI.3.

Total Value:
PLN 552270.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Utworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiego – powiat żarski (0811) – Żary m. (081102_1)

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL43
II.2.3.2) Main site or place of performance:

województwo lubuskie, powiat żarski (0811) – Żary m. (081102_1), POLSKA

II.1.4) Short description

1. Utworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiego – powiat żarski (0811) – Żary m. (081102_1).

2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji usługi dla poszczególnych części zawiera odpowiedni dla danej części opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – załącznik 4.15 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy).

3. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w załącznikach 4.15 do SIWZ (OPZ).

4. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

a) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm. –dalej zwana pgik):

czynności kierownika:

— reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym,

— prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem (o którym mowa w pkt 3.15 OPZ),

— prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia,

— organizacja pracy zespołu Wykonawcy,

— pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac,

— składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych,

— nadzór nad postępem prac i jakością, prowadzenie kontroli opracowania;

b) minimum 1 osoba pełniąca funkcję specjalisty zespołu Wykonawcy, która będzie wykonywała następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych obiektów topograficznych GESUT, redakcja kartograficzna mapy zasadniczej.

5. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. powyżej. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dowody potwierdzające spełnienie tego obowiązku. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań oraz rodzaje dowodów zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy.

6. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 29.11.2020 r.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Nr projektu: RPLB.02.01.01-08-0017/16. Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach projektu "Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2-5 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.


Additional information:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 800,00 PLN wniesionym przed upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający żąda od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

3. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena 60 %, okres gwarancji należytego wykonania umowy oraz rozszerzonej rękojmi za wady – 40 %.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 169-413245

II.2.1) Lot No: 15
Title:

Utworzenie bazy GESUT dla części obszaru województwa lubuskiego – powiat żarski (0811) – Żary m. (081102_1)


2020-01-28

6
6
0
0
6
Official name: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.
National registration number: NIP 67660106919, REGON 350646768
Postal address: ul. K. Łowińskiego 7E
Town: Kraków
Postal code: 31-752
Country: PL
Telephone: +48 124211025
E-mail: marta.skowron@opgk.krakow.pl
Fax: +48 124217680
NUTS code: PL213
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 401880.00
Total Value:
PLN 552270.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Cd. II.1.4

5. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:

a) pełnienie funkcji kierownika w rozumieniu art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 725 z późn. zm. –dalej zwana pgik):

czynności kierownika:

— reprezentowanie Wykonawcy w relacji z Zamawiającym,

— prowadzenie uzgodnień z Zamawiającym, w tym uzgodnień harmonogramu realizacji prac geodezyjnych objętych zamówieniem (o którym mowa w pkt 3.15 OPZ),

— prowadzenie dokumentacji dotyczącej zamówienia,

— organizacja pracy zespołu Wykonawcy,

— pozyskanie niezbędnych danych do realizacji prac,

— składanie comiesięcznych raportów, będących sprawozdaniem z postępu realizowanych prac oraz poprawności opracowywanych produktów dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych,

— nadzór nad postępem prac i jakością, prowadzenie kontroli opracowania.

b) minimum 1 osoba pełniąca funkcję specjalisty zespołu Wykonawcy, która będzie wykonywała następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: kontrola wewnętrzna, merytoryczny nadzór, opracowywanie zbiorów bazy danych obiektów topograficznych GESUT, redakcja kartograficzna mapy zasadniczej.

6. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji umowy, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 5 powyżej. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi dowody potwierdzające spełnienie tego obowiązku. Sankcje z tytułu niespełnienia ww. wymagań oraz rodzaje dowodów zostały określone w Załączniku nr 3 do SIWZ – Istotnych postanowieniach umowy.

Wykonawca jest zobowiązany złożyć z ofertą następujące dokumenty

1. oświadczenie JEDZ, o którym mowa w ust 1 pkt 1.1 rozdziału VI SIWZ;

2. formularz oferty (według załącznika nr 1 do SIWZ);

3. stosowne pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych Wykonawcy z zachowanie wymagać opisanych w pkt 8 rozdziału VI SIWZ;

4. zobowiązanie o którym mowa w rozdziale V ust 5 i 6 SIWZ, w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art 22 a ust. 2 ustawy w formie przewidzianej w ust. 2 rozdziału VI SIWZ;

5. dowód wniesienia wadium.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania w pierwszej kolejności oceny ofert,a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami: cena – waga kryterium 60 %, okres gwarancji należytego wykonania umowy oraz rozszerzonej rękojmi za wady – waga 40 %.

Uwaga:

Ze względu na brak miejsca w ogłoszeniu (limit znaków) Zamawiający informuje, że dodatkowe uwagi dotyczące warunku udziału w postępowaniu i podstaw wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane w rozdziale V, VI oraz XVIII SIWZ. SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej wskazanej w sekcji I.3 niniejszego ogłoszenia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

4. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

5. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.180 ust. 4 ustawy).

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
72314000; 72312100; Data collection and collation services; Data preparation services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions