Poland-Leżajsk: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Leżajsk: Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
OJEU (High Value) 073000-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stare Miasto – Park Sp. z o.o.
National registration number: 180054074
Postal address: Wierzawice 874
Town: Leżajsk
Postal code: 37-300
Country: PL
Contact person: Robert Kania, Grzegorz Tarnowski
Telephone: +48 172426094
E-mail: zp@sm-park.pl
Fax: +48 172426094
NUTS code: PL82
Main address (URL): https://www.sm-park.pl
I.4) Type of the contracting authority:
spółka prawa handlowego

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej

Reference number: SMP/UZP/UE/DI/2019/2

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów > 80 mm.

Total Value:
PLN 7000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL82
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, gmina Leżajsk, województwo podkarpackie, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest przetwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 – odpady nie spełniają kryteriów załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.7.2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015, poz. 1277), pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, gmina Leżajsk zgodnie

Z przepisami ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie o następujących parametrach: frakcja odpadów >80 mm.

2. Masa wytworzonych odpadów do przetwarzania wynosić będzie 10 000 Mg w okresie od 1.1.2020 r. do 31.3.2021 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przekazywanych odpadów, w zależności od faktycznych potrzeb, bez prawa Wykonawcy do roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

3. Zamawiający wymaga, aby instalacja zagospodarowująca przekazywane odpady znajdowała się w odległości do 130 km od Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Giedlarowej, Giedlarowa 778B, 37-300 Leżajsk. Współrzędne geograficzne 50.224352, 22.357883 – mapa Google (https://www.google.pl/maps)

4. Transport odpadów po stronie Zamawiającego będzie odbywał się pojazdem typu ruchoma podłoga o ładowności do 25 ton.

5. Odpady będą dostarczane przez Zamawiającego luzem lub w formie sprasowanych beli (o szacunkowych parametrach: waga 250 kg, szerokość 1,2 m, wysokość 0,9 m, głębokość 1,3 m).

6. Zamawiający przewiduje dostawę minimum dwóch transportów dziennie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) odpadów zgromadzonych luzem oraz do 2 transportów w miesiącu w formie sprasowanych beli.

7. Przyjęcie odpadów zgłaszane będzie Wykonawcy telefonicznie i mailowo lub w formie uzgodnionej z Wykonawcą.

8. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 uPzp.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 213-523276

Title:

Zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 pochodzących z Instalacji Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej


2020-01-13

1
1
0
0
1
Official name: Mo-Bruk S.A.
National registration number: 0000357598
Postal address: Niecew 68
Town: Korzenna
Postal code: 33-322
Country: PL
Telephone: +48 184417048
E-mail: mobruk@mobruk.pl
Fax: +48 184417048
NUTS code: PL218
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 9180000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Ciąg dalszy pkt III.1.1

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785), zgodnie z wzorem stanowiącym z załącznik nr 2 do SIWZ;

Uwaga! Pozostałe informacje zostały określone w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie:

1. Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i treści postanowień SIWZ w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej;

c) wobec czynności innych niż określone w lit. a i b w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

7. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
90513000; 90514000; Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services; Refuse recycling services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions