Poland-Rogóźno: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Rogóźno: Forestry services
OJEU (High Value) 073001-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Nadleśnictwo Jamy
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nadleśnictwo Jamy
National registration number: 8760005131
Postal address: Jamy 5
Town: Rogóźno
Postal code: 86-318
Country: PL
Contact person: Agnieszka Kozłowska
Telephone: +48 564513034
E-mail: agnieszka.kozlowska2@torun.lasy.gov.pl
Fax: +48 564689728
NUTS code: PL616
Main address (URL): http://jamy.torun.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
PGL lasy państwowe
I.5.2) Other activity -
leśnictwo – gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

II Przetarg nieograniczony – Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020

Reference number: S.270.1.8.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020.

Total Value:
PLN 7894304.35

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Chełmno, Łunawy, Biały Bór i Marusza

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw: Chełmno, Łunawy, Biały Bór i Marusza, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aspekty społ. realizacji przedm. zam. – zatrudn. na um. o pr. na pełen etat min. 1 os. na leśn. w danym pakiecie do wyk. prac z zakr. czyszcz. wcz. i późn. z min. 3-letn. dośw. w zawodzie pilarza lub...
Weighting: 20

Criteria: Kryterium techniczne – dysponowanie 1 maszyną typu Forwarder nie starszą niż 7 lat
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 13–14 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Zakurzewo i Dusocin wraz z utrzymaniem ścieżki edukacyjnej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw: Zakurzewo i Dusocin, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aspekty społ. realizacji przedm. zam. – zatrudn. na um. o pr. na pełen etat min. 1 os. na leśn. w danym pakiecie do wyk. prac z zakr. czyszcz. wcz. i późn. z min. 3-letn. dośw. w zawodzie pilarza lub...
Weighting: 20

Criteria: Kryterium techniczne – dysponowanie 1 maszyną typu Forwarder nie starszą niż 7 lat
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 13–14 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 3
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Zarośle i Zwierzyniec

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren leśnictw: Zarośle i Zwierzyniec, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna, hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony przeciwpożarowej lasu, a także prac szkółkarskich, nasiennictwa, zadrzewień, utrzymania obiektów turystycznych i ścieżki edukacyjnej oraz przygotowania drewna do kancelarii leśnictw wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aspekty społ. realizacji przedm. zam. – zatrudn. na um. o pr. na pełen etat min. 1 os. na leśn. w danym pakiecie do wyk. prac z zakr. czyszcz. wcz. i późn. z min. 3-letn. dośw. w zawodzie pilarza lub...
Weighting: 20

Criteria: Kryterium techniczne – dysponowanie 1 maszyną typu Forwarder nie starszą niż 7 lat
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 13–14 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część oferty.Description: Item/Lot 4
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa na terenie leśnictwa Lisnowo

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL61
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren szkółki leśnej leśnictwa Lisnowo, POLSKA.

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 6 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jamy w roku 2020.

2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu prac szkółkarskich i nasiennictwa wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

— załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności,

— załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki,

— załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna.

3) Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 mają charakter szacunkowy.

4) Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych. Określony z tej decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

5) Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

6) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 5 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aspekty społ. realizacji przedm. zam. – zatrudn. na um. o pr. na pełen etat min. 1 os. uprawn. do wykonywania prac przy środkach ochrony roślin
Weighting: 20

Criteria: Kryterium techniczne – dysponowanie ciągnikiem przystosowanym do prac szkółkarskich nie starszym niż 7 lat
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w formularzu cenowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załączniki nr 13–14 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w formularzu cenowym stanowiącym część oferty.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Na mocy art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp skrócenie terminu składania ofert z 35 na nie krótszy niż 15 dni, gdyż zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia z uwagi na unieważnienie i przetargu nieograniczonego dla przedmiotowych pakietów i niemożność wykonywania planowych zabiegów i prac leśnych na terenie 8 leśnictw i szkółki leśnej.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 009-017014

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Chełmno, Łunawy, Biały Bór i Marusza
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Zakurzewo i Dusocin wraz z utrzymaniem ścieżki edukacyjnej
II.2.1) Lot No: 4
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Zarośle i Zwierzyniec
II.2.1) Lot No: 9
Title:

Wykonywanie w 2020 roku usług z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa na terenie leśnictwa Lisnowo


2020-02-07

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Czapliński
Postal address: Łąkorz 122/4
Town: Łąkorz
Postal code: 13-334
Country: PL
NUTS code: PL62
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 662773.22
Total Value:
PLN 442167.29

15

Zbiór szyszek i nasion z drzew stojących.


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp..gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej na adres: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA albo w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@uzp.gov.pl, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587702
E-mail: sekretariat@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp..gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; 77211500; 77231000; 77211600; 75251120; 77211100; 77231200; 77231600; 77210000; 77211000; 77211200; 77211400; 77211300; Forestry services; Services incidental to forestry; Tree-maintenance services; Forestry management services; Tree seeding; Forest-firefighting services; Timber harvesting services; Forest pest control services; Afforestation services; Logging services; Services incidental to logging; Transport of logs within the forest; Tree-cutting services; Tree-clearing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions