Poland-Warsaw: Car repair services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Car repair services
OJEU (High Value) 073005-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
National registration number: 368302575
Postal address: ul. Grzybowska 80/82
Town: Warszawa
Postal code: 00-844
Country: PL
Contact person: Emilia Kowalska
E-mail: emilia.kowalska@wody.gov.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): http://www.wody.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą części oraz napraw samochodów będących w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8

Reference number: ROZ/06/2020

II.1.4) Short description

Wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą części oraz napraw samochodów służbowych eksploatowanych przez RZGW w Poznaniu tj.:

— Ford Mondeo, rok produkcji 2013, poj. silnika 2,0,

— Volkswagen Caddy, rok produkcji 2017, poj. silnika 2,0.

Total Value:
PLN 20624.39

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Punkt obsługi serwisowej ww. samochodów w odległości dojazdu nie większej niż 30 km od siedziby RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą części oraz napraw samochodów służbowych eksploatowanych przez RZGW w Poznaniu tj.:

— Ford Mondeo, rok produkcji 2013, poj. silnika 2,0,

— Volkswagen Caddy, rok produkcji 2017, poj. silnika 2,0.

1. Zakres usług obejmuje w szczególności:

a) wykonywanie badań technicznych;

b) roczne okresowe przeglądy pojazdów (wymiana oleju, filtrów, wymiana płynów eksploatacyjnych, klocków hamulcowych, tarcz, osłon itp.);

c) wykonywanie napraw wynikających z przeglądów;

d) usuwanie nagłych awarii powstałych w wyniku użytkowania pojazdów;

e) wykonywanie napraw głównych i bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych;

f) dostawę niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pojazdu, części eksploatacyjnych wraz z montażem (klocki hamulcowe, tarcze, oleje, filtry i inne części);

g) serwis ogumienia, w tym wymianę opon oraz zakup nowych opon wraz z montażem i geometrią kół;

h) prace blacharsko-lakiernicze;

i) diagnostykę, konserwację i naprawę układów klimatyzacji;

j) serwis gwarancyjny samochodów.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Cena roboczogodziny
Weighting: 30

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Dodatkowe usługi
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 30Additional information:

Wadium należy wnieść w wysokości: 400 PLN.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 010-019712

Title:

Wykonanie okresowych przeglądów wraz z wymianą części oraz napraw samochodów będących w dyspozycji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8


2020-02-10

1
1
Official name: P.H.U. Auto-Carlo Krzysztof Rybiński
Postal address: os. Leśne 16/62
Town: Koziegłowy
Postal code: 62-028
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 20624.39

Section V: Complementary information


Additional information:

Na ofertę składają się następujące oświadczenia, dokumenty i załączniki:

— wypełniony i podpisany formularz ofertowy – sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik do SIWZ,

— pełnomocnictwo, w przypadku gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik,

— formularz cenowy sporządzony zgodnie i z uwzględnieniem wymagań SIWZ,

— (nieobowiązkowy) zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia wniesienia wadium; samo wadium należy wnieść zgodnie z zapisami SIWZ,

— JEDZ (zgodnie z załącznikiem do SIWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, JEDZ składa każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

— Wykonawca samodzielnie (bez wezwania) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego (wyszczególnione w treści SIWZ – ze względu na ograniczoną ilość znaków w polu VI.3):

— wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

— odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

— informacja z Krajowego Rejestru Karnego.

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (szczegóły w treści SIWZ).

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1) Wykonawcom oraz innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawa z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215).

2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
50112100; 34300000; Car repair services; Parts and accessories for vehicles and their engines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions