Poland-Zabrze: Medical hospital services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zabrze: Medical hospital services
OJEU (High Value) 073009-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o.
National registration number: 648-270-05-83
Postal address: ul. Zamkowa 4
Town: Zabrze
Postal code: 41-803
Country: PL
Contact person: Sylwia Woźniak
Telephone: +48 322776121
E-mail: swozniak@szpitalzabrze.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): https://szpitalzabrze.logintrade.net/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, w tym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich

Reference number: 44/DK/12/2019

II.1.4) Short description

Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, w tym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich

Total Value:
PLN 962000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, POLSKA

II.1.4) Short description

Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym, w tym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Doświadczenie zawodowe w zakresie przedmiotu zamówienia
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 85Section IV: Procedure
Konkursy na świadczenia zdrowotne nie podlegają przepisom o zamówieniach publicznych. Obowiązki wynikające z art. 151 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1373) nie nakładają obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu tylko o wyniku rozstrzygnięcia postępowania.

Cyt. art. 151 ust. 6 ww. ustawy (...) Ogłoszenie o wyniku rozstrzygnięcia postępowania dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, jeżeli wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130 000 EUR według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu rozstrzygnięcia postępowania.Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w tym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich


2020-02-01

1
Official name: Praktyka Lekarska Marek Żółkoś
Town: Katowice
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 481000.00
Total Value:
PLN 481000.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Wykonywanie lekarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii na Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym w tym wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów lekarskich


2020-02-01

1
Official name: Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Daniela Gryska
Town: Tarnowskie Góry
Country: PL
NUTS code: PL22
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 481000.00
Total Value:
PLN 481000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się: w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo

b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
85111200; Medical hospital services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions