Poland-Warsaw: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Cleaning services
OJEU (High Value) 073017-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.
National registration number: 5242758370
Postal address: ul. Mehoffera 72/74
Town: Warszawa
Postal code: 03-131
Country: PL
Contact person: Katarzyna Markocka
Telephone: +22 8110688-270
E-mail: przetargi@scol.warszawa.pl
Fax: +22 8111864
NUTS code: PL
Main address (URL): https://www.scol.warszawa.pl/przetargi
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa”.

Reference number: ZP/5/2020

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szczególności na:

a) kompleksowym, profesjonalnym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach: w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.;

b) dostarczenie i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w odpowiednie środki czystości m.in.: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, worki foliowe oraz odpowiednie środki do dezynfekcji i pielęgnacji rąk;

c) kompleksowej pomocy gospodarczo- kuchennej

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zapewnia na swój koszt niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w tym minimum wymagań Zamawiającego określonych w załączniku 5 a do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy przy ul. Szubińskiej 4 (01-958) Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających w szczególności na:

a) kompleksowym, profesjonalnym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w pomieszczeniach: w ZOL przy ul. Szubińskiej 4, należących do Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o.o.;

b) dostarczenie i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w odpowiednie środki czystości m.in.: ręczniki papierowe, papier toaletowy, mydło w płynie, worki foliowe oraz odpowiednie środki do dezynfekcji i pielęgnacji rąk;

c) kompleksowej pomocy gospodarczo- kuchennej w tym: nadzorowanie jakości transportu posiłków, przygotowanie porcji posiłków zgodnie z dietami i rozdawanie pacjentom, zbieranie naczyń, utrzymanie czystości kuchenki oddziałowej (mycie i dezynfekcja naczyń i sprzętu), udział w zaopatrzeniu oddziału w leki, pielucho-majtki, materiały i środki higieniczne i dezynfekcyjne, wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonych zgodnie z ustalonym rodzajem pracy i posiadanymi kwalifikacjami – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 2 do SIWZ.

2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Sposób wykonania usługi, jak również związane z nią technologie i rozwiązania organizacyjne muszą spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów obowiązujących publiczne podmioty lecznicze oraz wymogami sanitarno-higienicznymi, w tym rekomendacji inspektora sanitarnego, zasadami staranności oraz wewnętrznym i procedurami i instrukcjami obowiązującymi u Zamawiającego.

4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnie obowiązujących oraz powstałych w trakcie obowiązywania umowy (nowych lub zmienionych) aktów prawnych dotyczących pod 17 podmiotów leczniczych oraz do zaleceń właściwych służb sanitarnych.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego wdrożenia wszelkich, wynikających ze zmian przepisów prawa lub decyzji organów administracji publicznej, zasad dotyczących świadczonej usługi, w szczególności zasad dezynfekcji sprzętu, pomieszczeń, postępowania

Z materiałem skażonym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz ponosi konsekwencje prawne i finansowe kwestionowanych kontroli prowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną lub innymi organami uprawnionymi do kontroli usługi będącej przedmiotem zamówienia.

7. Wykonawca zapewnia na swój koszt niezbędny sprzęt i urządzenia do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania, w tym minimum wymagań Zamawiającego określonych w załączniku 5a do SIWZ.

8. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi i urządzeń technicznych niezbędnych w celu wykonywania Umowy. Wykaz ten będzie stanowił załącznik do umowy. W wykazie tym należy wpisać ilość i rodzaj, typ środków trwałych (np. wózki wielofunkcyjne, maszyny czyszczące, polerujące, odkurzacze, zestawy do mycia szyb, grzejników, do zbierania pajęczyn, wózki transportowe,),natomiast środki myjące i dezynfekcyjne, materiały zużywalne należy tylko wyszczególnić z nazwy.

9. W momencie podpisania umowy Wykonawca przedstawi plan mycia i dezynfekcji, którym będą posługiwać się pracownicy.

10.Oferowane technologie i rozwiązania organizacyjne nie mogą pogarszać dotychczasowych standardów w przedmiocie postępowania stosowanych przez zamawiającego, określonych w zakresie usług i specyfikacji oraz w zarządzeniach wewnętrznych dotyczących wytycznych higieny szpitalnej.

11. Wykonawca po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i strukturą pomieszczeń do sprzątania jak i jego zadaniami sam określa ilość środków higienicznych i czystościowych (materiałów zużywalnych) i dostarcza je na bieżąco na swój koszt w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania usługi i zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie...

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości:

4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych 00/100). Szczegółowy opis znajduję się w rozdziale VIII w SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Pilna potrzeba usługi sprzątania i obsługi pacjentów w ZOL przy ul. Szubińskiej z uwagi na brak pozyskania personelu, braki kadrowe w spółce oraz kontrolę interwencyjną z Sanepidu.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 019-042133

Title:

„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń w ZOL przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa”
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że szczegółowe informacje znajdują się w Rozdziale Klauzula informacyjna RODO w SIWZ ZP/5/2020.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Składanie odwołań. Dokładnie informacje na temat składania ofert:

1. W toku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcom, a także innym podmiotom, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych- odwołanie, skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz podniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec czynności Zamawiającego wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji Zamawiającemu stanowiącej podstawę do wniesienia jego wniesienia- jeżeli zostały przesłane w inny sposób określony w at. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,

3) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – w przypadku odwołania wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2, 6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenia zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznycvh
Postal address: odwolania@uzp.gov.pl
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 22587800
URL: http://www.uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; 90900000; 55320000; Cleaning services; Cleaning and sanitation services; Meal-serving services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions