Poland-Sianów: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Sianów: Forestry services
OJEU (High Value) 073020-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Karnieszewice
Postal address: Trawica 8a
Town: Sianów
Postal code: 76-004
Country: PL
Contact person: Andrzej Cal
Telephone: +48 943168496
E-mail: karnieszewice@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +48 943168481
NUTS code: PL426
Main address (URL): www.karnieszewice.szczecinek.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarządzająca własnością Skarbu Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020

Reference number: ZG.270.1.8.2019.AC

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, gospodarki nasienno-szkółkarskiej oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Karnieszewice w roku 2020.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części zwane pakietami.

Total Value:
PLN 15860931.30

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Kamionka, Sowinko i Sieciemin

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL426
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar obejmujący zasięgiem teren leśnictw: Kamionka, Sowinko i Sieciemin.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz gospodarki łąkowo-rolnej, do wykonania na terenie leśnictw: Kamionka, Sowinko i Sieciemin w roku 2020.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 204-497069

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II – leśnictwa: Kamionka, Sowinko i Sieciemin


2020-02-10

2
2
0
0
0
Official name: Zakład Usług Leśnych i Transportowych Andrzej Mruszczak
National registration number: 330329977
Postal address: ul. Tylna 32
Town: Sianów
Postal code: 76-004
Country: PL
Telephone: +48 606346844
E-mail: mruki33@o2.pl
NUTS code: PL426
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4426084.98
Total Value:
PLN 2688157.10


Prace w leśnictwach: Sowinko i Sieciemin.


Section V: Complementary information


Additional information:

(l) Szacunkowa wartość zamówienia wykazana w pkt II.2.6 jest sumą: zamówienia podstawowego (wartość zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego.

(2) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1–2 i 4–8 Pzp.

(3) Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępów. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić następ. oświadczenia i dokumenty:

— oświad. wykonawcy stanowiące wstępne potwierdź, spełnienia warunków udziału w postępów, i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu JEDZ,

— odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

— zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

— zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

— informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14, 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp,

— oświadczenie wykonawcy o:

(a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp);

(b) braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przesłanki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp);

(c) braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5, 6 Pzp;

(d) braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;

(e) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp;

(f) niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

(4) Na potwierdzenie braku podst. do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświad. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

(5) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej dla poszczególnych pakietów:

— pakiet I – 51 000 PLN,

— pakiet II – 60 000 PLN,

— pakiet III – 50 000 PLN,

— pakiet IV – 52 000 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

(6) Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie, w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części zamówienia.

(7) Przed zawarciem umowy wykon. zobowiązany jest do przedłożenia m.in. polisy OC dot. działał, objętej przedmiotem zamówienia na sumę ubezp. nie mniejszą niż 500 000 PLN dla każdego pakietu.

(8) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

(9) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastos. aukcji elektronicznej.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231300; 77231400; 77231500; 77231600; 75251120; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Forest administration services; Forest inventory services; Forest monitoring or evaluation services; Afforestation services; Forest-firefighting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions