Poland-Piła: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Piła: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
OJEU (High Value) 073021-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Nadleśnictwo Zdrojowa Góra
National registration number: 7640004878
Postal address: al. Poznańska 126
Town: Piła
Postal code: 64-920
Country: PL
Contact person: Stefan Kowal
Telephone: +48 672142667
E-mail: zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl
Fax: +48 672142668
NUTS code: PL411
Main address (URL): http://www.zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
gospodarka leśna

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra w 2020 r.

Reference number: SZ.270.6.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej,, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu ubocznego użytkowania lasu, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2020 r.

Total Value:
PLN 6455073.57

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2020 r. – leśnictwa: Skórka, Zaciszów

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL4
NUTS code: PL41
NUTS code: PL411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, a także prace z zakresu ubocznego użytkowania lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2020 r.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, ubocznego użytkowania lasu wynikające z Załącznika nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu zamawiający jest uprawniony zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 205-499926

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra w 2020 r. – leśnictwa: Skórka, Zaciszów


2020-01-30

2
2
0
0
2
Official name: Firma Usługowo-Handlowa Radosław Zabder
National registration number: 7661827970
Postal address: Kamienica 1
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
E-mail: r.zabder@wp.pl
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Darex Zakład Usługowo Handlowy Dariusz Łyduch
National registration number: 7661028909
Postal address: ul. Konwaliowa 20
Town: Wągrowiec
Postal code: 62-100
Country: PL
E-mail: r.zabder@wp.pl
NUTS code: PL411
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1411341.43
Total Value:
PLN 1364753.70

Section V: Complementary information


Additional information:

Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład pakietu powinny być podane na kosztorysie ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena łączna wynikająca z kosztorysu ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego pakietu powinna zostać przeniesiona do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Przy wyborze ofert w każdym pakiecie zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1 – „RODO”) zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Zdrojowa Góra. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w danym pakiecie. Oferta musi być sporządzona od rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla takiego pełnomocnika. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Komunikacja między zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: UZP@UZP.GOV.PL
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77000000; 77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; 77100000; 77110000; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services; Agricultural services; Services incidental to agricultural production;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions