Czechia-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 073023-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Ministerstvo obrany - Česká republika
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministerstvo obrany - Česká republika
National registration number: 60162694
Postal address: Tychonova 221/1
Town: Praha
Postal code: 160 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Hana Niklová
Telephone: +420 973229812
E-mail: oni.sva@army.cz
Fax: +420 973229805
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.army.cz
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Chrudim – výstavba centrálního skladu materiálu, Chrudim – rekonstrukce kuchyňského bloku, Chrudim – výstavba budovy č. 3, Chrudim – výstavba budovy štábu


II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na výstavbu 4 objektů v areálu kasáren kpt. Jaroše, VÚ 1837 Chrudim a dále zpracování projektové dokumentace na výstavbu vnějších sítí elektronických komunikací.

Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení „Vyhrazené“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Total Value:
CZK 19489000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Areál kasáren kpt. Jaroše, VÚ 1837 Chrudim

II.1.4) Short description

Komplexní zpracování projektové dokumentace na výstavbu 4 objektů v areálu kasáren kpt. Jaroše, VÚ 1837 Chrudim a dále zpracování projektové dokumentace na výstavbu vnějších sítí elektronických komunikací, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Zkušenosti osob zapojených do realizace VZ
Weighting: 15 %

Criteria: Zkušenosti osoby Vedoucího projekčního týmu
Weighting: 15 %
Cost/Price
Weighting: 70 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 165-404879

Title:

Chrudim – výstavba centrálního skladu materiálu, Chrudim – rekonstrukce kuchyňského bloku, Chrudim – výstavba budovy č. 3, Chrudim – výstavba budovy štábu


2020-01-29

2
2
2
Official name: Arch.Design, s.r.o.
National registration number: 25764314
Postal address: Sochorova 3178/23
Town: Brno
Postal code: 616 00
Country: CZ
NUTS code: CZ064
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 19489000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení

Této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions