Poland-Brzozów: Map-making services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Brzozów: Map-making services
OJEU (High Value) 073035-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Powiat Brzozowski
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Powiat Brzozowski
National registration number: 370440241
Postal address: ul. Armii Krajowej 1
Town: Brzozów
Postal code: 36-200
Country: PL
Contact person: Waldemar Duda
Telephone: +48 134342645
E-mail: przetargi@powiatbrzozow.pl
Fax: +48 134342645
NUTS code: PL821
Main address (URL): http://www.powiatbrzozow.pl
Address of the buyer profile (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/powiatbrzozow
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Modernizacja i aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w powiecie brzozowskim

Reference number: ZP.272.15.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5 000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK w powiecie brzozowskim (w jednostkach ewidencyjnych: Brzozów miasto i gmina oraz Jasienica Rosielna).

Total Value:
PLN 658800.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Powiat brzozowski, jednostka ewidencyjna Brzozów miasto i gmina

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5 000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Brzozów miasto: Id 180201_4.0001;

b) Górki: Id 180201_5.0001;

c) Grabownica Starzeńska: Id 180201_5.0002;

d) Humniska: Id 180201_5.0003;

e) Przysietnica: Id 180201_5.0004;

f) Stara Wieś: Id 180201_5.0005;

g) Turze Pole: Id 180201_5.0006;

h) Zmiennica: Id 180201_5.0007.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi za wady
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPPK.02.01.00-18-0037/16


Description: Item/Lot 2
Title:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL821
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Powiat brzozowski, jednostka ewidencyjna Jasienica Rosielna

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1:500 – 1:5 000 (BDOT500), geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i przetworzenie do postaci dokumentów elektronicznych materiałów zasobu PZGiK, w niżej wymienionych obrębach ewidencyjnych:

a) Blizne: Id 180205_2.0001;

b) Jasienica Rosielna: Id 180205_2.0002;

c) Orzechówka: Id 180205_2.0003;

d) Wola Jasienicka: Id 180205_2.0004.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanych prac na okres nie krótszy niż 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi za wady
Weighting: 40 %
Cost/Price
Weighting: 60 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPPK.02.01.00-18-0037/16


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 234-573900

Contract No:
1
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Brzozów


2020-02-11

1
1
1
Official name: Geokart-International Sp. z o.o.
National registration number: 001376670
Postal address: ul. Wita Stwosza 44
Town: Rzeszów
Postal code: 35-113
Country: PL
E-mail: biuro@geokart.com.pl
NUTS code: PL823
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 462500.00
Total Value:
PLN 772440.00

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 10
Title:

Utworzenie bazy danych GESUT i BDOT500 wraz z cyfryzacją zasobów w gminie Jasienica Rosielna


2020-02-11

2
2
2
Official name: Usługi Geodezyjne Geo-Centrum Sławomir Błaż
Postal address: ul. Mickiewicza 22
Town: Brzozów
Postal code: 36-200
Country: PL
E-mail: blazslawek@gmail.com
NUTS code: PL821
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 196300.00
Total Value:
EUR 182900.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podst. ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji na stronie internetowej Zamawiającego;

7) Odwołanie wobec innych czynności Zamawiającego wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Szczegółowe postanowienia dotyczące przysługujących Wykonawcy środków ochrony prawnej zawarto w dziale VI ustawy Pzp – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71354000; 71355000; Map-making services; Surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions