Czechia-Frýdek-Místek: Insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Frýdek-Místek: Insurance services
OJEU (High Value) 073101-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Statutární město Frýdek-Místek
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Statutární město Frýdek-Místek
National registration number: 00296643
Postal address: ul. Radniční 1148
Town: Frýdek-Místek
Postal code: 738 01
Country: CZ
Contact person: Ivo Sztwiertnia
Telephone: +420 558609292
E-mail: sztwiertnia.ivo@frydekmistek.cz
NUTS code: CZ080
Main address (URL): https://www.frydekmistek.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.zakazkyfm.cz
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Centrální pojištění nemovitého, movitého majeku a odpovědnosti statutárního města Frýdku-Místku a jeho příspěvkových organizací


II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti za škodu.

Jedná se o:

1) Povinné smluvní pojištění, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá ze zvláštních předpisů, zejména

— Povinné pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou,

— Povinné pojištění poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou.

2) Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká dobrovolně, závisí na vůli pojistníka uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- zejména pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou.

Total Value:
CZK 3891210.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ080
II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky je pojištění nemovitého, movitého majetku a odpovědnosti za škodu.

Jedná se o:

1) Povinné smluvní pojištění, povinnost uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyplývá ze zvláštních předpisů, zejména

— Povinné pojištění odpovědnosti poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou,

— Povinné pojištění poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou.

2) Dobrovolné smluvní pojištění – vzniká dobrovolně, závisí na vůli pojistníka uzavřít pojistnou smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník- zejména pojištění majetku a odpovědnosti za škodu na pojistné období od 1.1.2020 na dobu neurčitou.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zadavatel si vyhrazuje ve smyslu ust. § 100 odst. 3 ZZVZ ve spojení s ust. § 66 ZZVZ opční právo ve výši 1 000 000,- CZK na poskytování dalších služeb podobného charakteru (druhu) jako dle této veřejné zakázky, tj. na uzavření pojištění pro další majetek určený zadavatelem, zejména majetek, který zadavatel či některé z příspěvkových organizací nabídne za dobu trvání smlouvy vztahu s vybraným uchazečem, nebo na případnou potřebu dokoupení sjednaných limitů či sublimitů pojistného plnění. Opčního práva bude zadavatel oprávněn využít ve vztahu k vybranému dodavateli, s nímž bude uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky, a to v jednacím řízení bez uveřejnění. Hodnota opčního práva je zahrnuta v předpokládané hodnotě veřejné zakázky.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 217-532915


2020-01-15

1
1
Official name: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
National registration number: 63998530
Postal address: Praha 8, Pobřežní 665/23
Town: Praha
Postal code: 186 00
Country: CZ
Telephone: +420 957444555
E-mail: info@cpp.cz
NUTS code: CZ010
URL: https://www.cpp.cz
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 3891210.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
66510000; Insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions