Netherlands-'s-Hertogenbosch: Company health services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Netherlands-'s-Hertogenbosch: Company health services
OJEU (High Value) 073117-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: GGD Hart voor Brabant - vestiging 's-Hertogenbosch
National registration number: 521718727
Postal address: Vogelstraat 2
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5212 VL
Country: NL
Contact person: Frank Kropman
Telephone: +31 134643911
E-mail: Aanbestedingen@hetservicecentrum.nl
Fax: +31 736418653
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.ggdhvb.nl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Arbodienstverlening ten behoeve van GGD HvB, GGD WB en RAV BWMN

Reference number: Z-19025160

II.1.4) Short description

Arbodienstverlening ten behoeve van de GGD HvB, GGD WB en RAV BWMN.

In deze aanbesteding is er sprake van clustering van gelijksoortige opdrachten van verschillende opdrachtgevers. Clustering van opdrachtgevers voor arbodienstverlening is noodzakelijk voor een efficiënte uitvoering van de opdracht.

Het niet verdelen van de opdracht in meerdere percelen beperkt de toegang van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) tot deze opdracht niet.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: NL41
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Noord-Brabant

II.1.4) Short description

Drie (3) samenwerkende organisaties, GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en de Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord hebben als doel de arbo dienstverlening aan te besteden vanuit hun gezamenlijk visie op (preventie van) verzuim: wij geloven dat werk en werkgeluk de mens gezond en krachtig maakt en bijdraagt aan betere resultaten voor de organisatie. Een krachtdadige medewerker is betrokken, verantwoordelijk, vitaal en zorgt voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid.

Veiligheid, gezondheid, vitaliteit en welzijn zijn een gezamenlijk belang en daarmee een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de medewerker en de werkgever. Ziekte en verzuim zijn nooit helemaal te voorkomen. Het beleid is erop gericht om dit zoveel mogelijk te beperken door te focussen op preventie, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en innovatie. Zelfsturing, zelfredzaamheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de medewerker zijn hierbij essentiële uitganspunten.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Gunningscriterium kwaliteit
Weighting: 0
Cost/Price
Weighting: 0
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Daarnaast kent de raamovereenkomst twee (2) keer een door opdrachtgever éénzijdige verlenging voor de duur van één (1) jaar. Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. Opdrachtgever geeft tenminste acht (8) maanden voor het aflopen van de op dat moment geldende looptijd van de raamovereenkomst schriftelijk aan de opdrachtnemer aan of de raamovereenkomst wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 113-277434
Section V: Complementary information


Additional information:

Er zijn geen geschikte inschrijvingen ontvangen.

De aanbestedende dienst zal de opdracht opnieuw aanbesteden waarbij het programma van eisen wezenlijk wordt gewijzigd.

Voorafgaand aan de nieuwe aanbesteding zal de aanbestedende dienst een passende marktconsultatie houden.


Review body:
Official name: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: NL
E-mail: zwb@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

De formele beslissing aan welke inschrijver de aanbestedende dienst voornemens is een raamovereenkomst te gunnen, wordt schriftelijk medegedeeld aan alle inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend. Tevens zullen, in voorkomende gevallen, inschrijvers van een ongeldige inschrijving op de hoogte worden gebracht van hun uitsluiting.

Vanaf het bekendmaken van de voorlopige gunningsbeslissing start een bezwaartermijn van twintig (20) dagen waarin de aanbestedende dienst nog niet tot ondertekening van de raamovereenkomst zal overgaan. Afgewezen inschrijvers die bezwaar maken tegen de voorgenomen gunning en/of inschrijvers die bezwaar maken tegen hun uitsluiting dienen een civiel kort geding aanhangig te maken tegen de gunningsbeslissing/uitsluiting vóór het verstrijken van deze termijn. Deze termijn is een vervaltermijn. Het kort geding dient aanhangig gemaakt te worden bij de rechtbank Zeeland – West-Brabant te Breda. In het belang van een goede en snelle voortgang wordt een ieder die een rechtsmiddel aanwendt dringend verzocht om de aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Uw inschrijving dient een gestanddoeningstermijn te hebben van minimaal 90 dagen. Voorts dienen inschrijvers voor het geval er kort geding wordt aangespannen de inschrijving in ieder geval gestand te doen tot twee (2) weken na de uitspraak in kort geding.

Indien gedurende de voornoemde termijn een kort geding wordt aangespannen met betrekking tot de gunningsbeslissing, wordt er in ieder geval niet eerder een raamovereenkomst gesloten, dan nadat de rechter uitspraak heeft gedaan.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
85147000; Company health services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions