Poland-Limanowa: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Limanowa: Forestry services
OJEU (High Value) 073149-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Limanowa
National registration number: 7370005045
Postal address: ul. Kopernika 3
Town: Limanowa
Postal code: 34-600
Country: PL
Contact person: Wojciech Łukacz
Telephone: +48 183372116
E-mail: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Fax: +48 183372218
NUTS code: PL218
Main address (URL): www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.limanowa.krakow.lasy.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020, II postępowanie

Reference number: SA.270.16.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna.

Total Value:
PLN 2015069.11

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020 – leśnictwo Gorc

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:

POLSKA, województwo małopolskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części („pakiet”):

— część 1 – pakiet VI – leśnictwo: Gorc,

— część 2 – pakiet VII – leśnictwo: Lubogoszcz.

Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x 100 pkt x 60 %

Co

Gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co – cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie dla danego pakietu (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej wniej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.

Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują prace z zakresu Działu Hodowli Lasu zgodnie z opisem standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020 – leśnictwo Lubogoszcz

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL218
II.2.3.2) Main site or place of performance:

POLSKA, województwo małopolskie, obszar administracyjny Nadleśnictwa Limanowa

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace na szkółce leśnej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 126 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12.8.2019 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na części („pakiet”):

— część 1 – pakiet VI – leśnictwo: Gorc,

— część 2 – pakiet VII – leśnictwo: Lubogoszcz.

Przy wyborze ofert w każdym pakiecie Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60 %;

2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

14.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:

1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn

C = ------------ x 100 pkt x 60 %

Co

Gdzie:

C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”

Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych

Co – cena oferty ocenianej

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w ofercie dla danego pakietu (załącznik nr 1 do SIWZ).

Z uwagi na postanowienia art. 91 ust. 3a Pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego niewykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ). We wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ) zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców jest określane jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”.

Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują prace z zakresu Działu Hodowli Lasu zgodnie z opisem standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Cena
Weighting: 60
Cost/Price
Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

W stosunku do każdego pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach Opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Ze względu na pilna potrzebę udzielenia zamówienia, zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), ustalono skrócony termin składania ofert.

Podczas obliczania terminu składania ofert, uwzględniono czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty przez Wykonawców. Stosowanie skróconego terminu składania ofert uzasadnia się koniecznością szybkiego zawarcia umowy o zamówienie publiczne, z uwagi na optymalny termin zrywki drewna który przypada na okres zimowy, prawidłowe wykonanie zadań gospodarczych oraz powtórzenie postępowania przetargowego bez wprowadzania zmian do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 001-000563

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Limanowa w roku 2020 – leśnictwo Lubogoszcz


2020-01-31

1
1
Official name: Konsorcjum firm „Lubogoszcz”, lider: Figura Jan, Zakład Usług Leśnych Jan Figura
National registration number: 7371124384
Postal address: ul. Słomka 15a
Town: Mszana Dolna
Postal code: 34-730
Country: PL
NUTS code: PL218
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Zakład Usług Leśnych Karol Antosz
National registration number: 7371928639
Postal address: ul. Leśna 75
Town: Mszana Dolna
Postal code: 34-730
Country: PL
NUTS code: PL218
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: Ścinka Drzewna i Zrywka oraz Pielęgnacja Leśna, Piotr Kowalczyk
National registration number: 7371393836
Postal address: ul. Zarabie 53
Town: Mszana Dolna
Postal code: 34-730
Country: PL
NUTS code: PL218
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 583860.49

Section V: Complementary information


Additional information:

Pierwszą część postępowania, tj. dla pakietu VI – Leśnictwa Gorc unieważniono z uwagi, iż w przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta dotycząca ww. części zamówienia.

Unieważnienie części zamówienia zgodne jest z art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

W postępowaniu przedłużono termin składania ofert, informując o tym w „Ogłoszeniu zmian lub dodatkowych informacji” opublikowanym pod numerem 2020/S 006-009526 w dniu 9.1.2020 r.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp:

— odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

— odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej,

— odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

— odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

— odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu,

— na orzeczenie krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Limanowa.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587803
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77230000; 77211500; 77231000; 77211600; 77211100; 77231200; 77210000; 77211000; 77231600; 77211200; 77211400; 77211300; Forestry services; Services incidental to forestry; Tree-maintenance services; Forestry management services; Tree seeding; Timber harvesting services; Forest pest control services; Logging services; Services incidental to logging; Afforestation services; Transport of logs within the forest; Tree-cutting services; Tree-clearing services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions