Poland-Warsaw: Financial and insurance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Financial and insurance services
OJEU (High Value) 073155-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Bank Gospodarstwa Krajowego
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postal address: Al. Jerozolimskie 7
Town: Warszawa
Postal code: 00-955
Country: PL
Contact person: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami
Telephone: +48 225228048
E-mail: sylwia.glowala@bgk.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.bgk.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Wybór pośredników finansowych w celu wdrażania IF „Mikropożyczka” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach IF RPO woj. podkarpackiego 2014–2020.

Reference number: DZZK.123.DIF.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą na zlecenie Zamawiającego usługę wdrożenia i zarządzania instrumentami finansowymi, polegającą w szczególności na udzielaniu jednostkowych pożyczek w ramach utworzonego przez Pośrednika Finansowego instrumentu finansowego „Mikropożyczka”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy utworzonego w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach instrumentów finansowych RPO WP 2014–2020 oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”). Parametry oraz grupa docelowa udzielanych przez Wykonawcę jednostkowych pożyczek zostały określone w „Metryce instrumentu finansowego Mikropożyczka” stanowiącej Załącznik nr [2] do Istotnych postanowień umowy, które stanowią Załącznik nr 2 do SIWZ (dalej: „Umowa Operacyjna”).

Total Value:
PLN 450000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania IF „Mikropożyczka” w ramach projektu pn.„Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki ”w ramach IF RPO woj. podkarpackiego 2014–2020

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
II.1.4) Short description

Część VI – w wysokości 1 500 000 PLN, obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na utworzeniu, wdrożeniu i zarządzaniu instrumentem finansowym Mikropożyczka, polegającą w szczególności na udzieleniu, wypłaceniu oraz rozliczeniu co najmniej 28 jednostkowych pożyczek o parametrach określonych w „Metryce instrumentu finansowego – Mikropożyczka” z przeznaczeniem na założenie działalności gospodarczych z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego instrumentu finansowego, uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 130 434,78 PLN), w wyniku których powstanie minimum 30 miejsc pracy. Według stanu na połowę okresu budowy portfela co najmniej 40 % limitu mikropożyczki powinno zostać wypłacone na utworzenie działalności gospodarczych przez ostatecznych odbiorców przed upływem połowy okresu budowy portfela.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jakość oferty – „Jakość” na którą składa się ocena w n/w podkryteriach:
Weighting: 40

Criteria: Zasięg terytorialny sieci dystrybucji
Weighting: 27

Criteria: Zdolność do pozyskania dodatkowego wkładu własnego Pośrednika Finansowego – maksymalnie
Weighting: 8

Criteria: Długość okresu budowy portfela
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach prawa opcji wynosi do 100 % wysokości pierwotnego zamówienia. Jednostkowe pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce instrumentu finansowego Mikropożyczka”, stosowane do podstawowej części Zamówienia. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały opisane w Istotnych postanowieniach umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr [2] do SIWZ. W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów oraz wskaźników w zakresie okresu realizacji prawa opcji. Szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ – OPZ.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Numer identyfikacji projektu: RPPK.07.03.00-18-0001/16-00


Additional information:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w terminie wyznaczonym na składanie ofert. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: dla VI części zamówienia – 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 203-494412

II.2.1) Lot No: 6
Title:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania IF „Mikropożyczka” w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez pożyczki” w ramach IF RPO woj. podkarpackiego 2014–2020


2020-01-29

1
1
Official name: Regionalna Izba Gospodarcza
Postal address: ul. 1 Sierpnia 26B
Town: Stalowa Wola
Postal code: 37-450
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 450000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest, w stosunku do każdego z podmiotów, z którym nawiązuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością i strukturą właścicielską potencjalnego Wykonawcy. Powyższe działania, skutkujące negatywną oceną Wykonawcy, obligują Zamawiającego do nienawiązywania w takim przypadku relacji gospodarczych i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i 8 ustawy Pzp. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1–2, 4, 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i1b ustawy Pzp) określone w pkt 6.1 SIWZ.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca złoży:

5) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający,ż e Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

7) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

8) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;

9) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 9 do SIWZ;

10) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) –zgodnie ze wzorem Zał. nr 9 do SIWZ;

11) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zgodnie ze wzorem stanowiącym Zał. nr 9 do SIWZ. Wraz z ofertą, Wykonawca musi złożyć:

1) JEDZ;

2) w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp;

3) biznes plan (Zał. nr 6 do SIWZ).

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szcz. w SIWZ.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
66000000; Financial and insurance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions