Poland-Włodawa: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Włodawa: Forestry services
OJEU (High Value) 073161-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sobibór
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Sobibór
Postal address: Sobibór 103
Town: Włodawa
Postal code: 22-200
Country: PL
Contact person: Mariusz Szymański
Telephone: +48 82-571-98-11
E-mail: sobibor@lublin.lasy.gov.pl
Fax: +48 82-571-98-59
NUTS code: PL812
Main address (URL): http://www.sobibor.lublin.lasy.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5.2) Other activity -
leśnictwo

Section II: Object of Contract


Title:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Sobibór w roku 2020

Reference number: Z.270.1.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczania upraw przed zwierzyną siatką), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa, utrzymywania infrastruktury turystycznej oraz naprawy i konserwacji leśnych szlaków zrywkowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Sobibór w roku 2020. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac, wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się: załącznik nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności, załącznik nr 3.2 – strefy trudności i odległości zrywki, załącznik nr 3.3 – układ sortymentowy pozyskania drewna. Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1–3.3 do SIWZ mają charakter szacunkowy.

Total Value:
PLN 9719733.54

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Pakiet I obręb 1 Dubeczno – leśnictwa: Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Macoszyn, Petryłów.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL812
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Sobibór obręb 1 Dubeczno – leśnictwa: Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Macoszyn, Petryłów, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczania upraw przed zwierzyną siatką), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, utrzymywania infrastruktury turystycznej oraz naprawy i konserwacji leśnych szlaków zrywkowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Sobibór w roku 2020 w szczególności:

) – 52 651;
3

) – 1 515,50;
3

— odnowienia lasu (ha) – 101,70;

— poprawki i uzupełnienia w uprawach (ha) – 6,78;

— pielęgnowanie upraw (ha) – 393,76;

— czyszczenia wczesne (ha) – 40,22;

— czyszczenia późne (ha) – 65,37;

— melioracje agrotechniczne (ha) – 92,77;

— czyszczenie i konserwacja budek dla ptaków (szt.) – 1 141;

— grodzenia nowe (ha) – 41,45;

— demontaż grodzeń (ha) - 3,05;

— poszukiwania w ściole (szt.) – 85;

— zabezpieczanie upraw repelentami (ha) – 166,35;

— porządkowanie i spalanie gałęzi – szkodniki wtórne (M3P) – 1 720;

— badanie zapędraczenia gleby (szt.) – 765;

— zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanach (ha) – 18,60;

— zwalczanie chemiczne grzybów w uprawach (ha) – 22,02.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości 50 % wartości maksymalnej zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.


Description: Item/Lot 2
Title:

Pakiet II obręb 2 Sobibór – leśnictwa: Dubnik, Żłobek, Wołczyny, Osowa, Stulno, Kosyń, Uhrusk, punkt alarmowo-dyspozycyjny

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL812
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren administracyjny Nadleśnictwa Sobibór, obręb 2 Sobibór – leśnictwa: Dubnik, Żłobek, Wołczyny, Osowa, Stulno, Kosyń, Uhrusk, punkt alarmowo-dyspozycyjny, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu (w tym zabezpieczania upraw przed zwierzyną siatką), ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, szkółkarstwa, nasiennictwa, utrzymywania infrastruktury turystycznej oraz naprawy i konserwacji leśnych szlaków zrywkowych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Sobibór w roku 2020 w szczególności:

) – 49 949;
3

) – 1 434,75;
3

— odnowienia lasu (ha) – 61,38;

— poprawki i uzupełnienia w uprawach (ha) – 4,25;

— pielęgnowanie upraw (ha) – 296,87;

— czyszczenia wczesne (ha) – 62,93;

— czyszczenia późne (ha) – 59,64;

— melioracje agrotechniczne (ha) – 70,05;

— czyszczenie i konserwacja budek dla ptaków (szt.) – 525;

— grodzenia nowe (ha) – 34,70;

— demontaż grodzeń (ha) – 1,07;

— poszukiwania w ściole (szt.) – 80;

— zabezpieczanie upraw repelentami (ha) – 121,57;

) – 1 520;
3

— badanie zapędraczenia gleby (szt.) – 643;

— zwalczanie biologiczne grzybów w drzewostanach (ha) – 25,50;

— zwalczanie chemiczne grzybów w uprawach (ha) – 22,99.

Prace z zakresu szkółkarstwa i nasiennictwa obejmują m. in.:

— bronowanie na szkółce – 740 ar;

— sortowanie, liczenie i dołowanie sadzonek, załadunek na pojazdy – 1 633,8 t szt.;

— nawożenie mineralne – 356,30 ar;

— opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym – 1 633 ar;

— orka pełna ciągnikiem na szkółce – 436,60 ar;

— ręczne pielenie w namiotach – 20,00 ar;

— ręczne pielenie w rzędach – 1 897,70 ar;

— ręczne pielenie w rzędach w okresie wschodów – 448,50 ar;

— wysiew nasion drobnych – 177,00 ar;

— osłona szkółki przed wpływami atmosferycznymi – 57,00 ar;

— spulchnianie gleby opielaczem wielorzędowym – 2 199,50 ar;

— ręczne wzruszanie gleby na międzyrzędach – 1 426 ar;

— ręczne spulchnianie gleby na międzyrzędach motyką w okresie wschodów – 448,50 ar;

— badanie zapędraczenia gleby – 65 szt.;

— wyjęcie sadzonek 1 latek uprzednio wyoranych wyorywaczem liściaste – 1 400,00 t szt.;

— wyjęcie sadzonek 2–3 latek uprzednio wyoranych wyorywaczem liściaste – 180,80 t szt.;

— wyjęcie sadzonek 2–3 latek uprzednio wyoranych wyorywaczem iglaste – 18,00 t szt.;

— ręczne wyjecie sadzonek, liczenie 1 latek iglastych – 34 t szt.;

— rozsiew nawozów rozrzutnikiem – 0,80 ha;

— wyciskanie rządków siewnych – 44,50 ar;

— wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem klamrowym – 145,60 ar;

— uprawa ugorów zielonych – 20,00 ar;

— deszczowanie szkółki – 128,00 ar;

— zbiór nasion: db.s i db.b – 3 000 kg;

— zbiór szyszek sosny – 5 000 kg oraz pozostałych gatunków (bez.c, brz, gb, gr, głg, jb, jrz, jw, kl, lp, ol, czr.p) w ilości 58,80 kg.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („opcja”). Przedmiotem opcji będą prace analogiczne, jak opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). W ramach opcji mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub 1 z prac wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część oferty.Additional information:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego w wysokości 50 % wartości maksymalnej zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 210-513562

Contract No:
SA.271.1.2020
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Pakiet I obręb 1 Dubeczno – leśnictwa: Adamki, Żdżarka, Dekowina, Podlaski, Macoszyn, Petryłów


2020-01-14

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Bór” Dąbska Halina
Postal address: ul. Krótka 14
Town: Sawin
Postal code: 22-107
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Obróbki Drewna Zbigniew Walaszek
Postal address: ul. Gimnazjalna 20
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Mawal” Marcin Walaszek
Postal address: ul. Gimnazjalna 20
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Andrzej Dąbrowski
Postal address: Sobibór 68A
Town: Włodawa
Postal code: 22-200
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne s.c. Łapiński Sławomir, Ćwir Mariusz
Postal address: Osowa 17
Town: Hańsk Pierwszy
Postal code: 22-235
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jan Zieliński
Postal address: Macoszyn Duży 24
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Kambud” Kamil Zieliński
Postal address: Macoszyn Duży 24
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Marciniak
Postal address: Sobibór 117/1
Town: Włodawa
Postal code: 22-200
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4992362.10
Total Value:
PLN 5017748.30

Contract No:
SA.271.2.2020
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Pakiet II obręb 2 Sobibór – leśnictwa: Dubnik, Żłobek, Wołczyny, Osowa, Stulno, Kosyń, Uhrusk, punkt alarmowo-dyspozycyjny


2020-01-14

1
1
1
Official name: Zakład Usług Leśnych „Bór” Dąbska Halina
Postal address: ul. Krótka 14
Town: Sawin
Postal code: 22-107
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Obróbki Drewna Zbigniew Walaszek
Postal address: ul. Gimnazjalna 20
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Mawal” Marcin Walaszek
Postal address: ul. Gimnazjalna 20
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Andrzej Dąbrowski
Postal address: Sobibór 68A
Town: Włodawa
Postal code: 22-200
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Usługi Leśne s.c. Łapiński Sławomir, Ćwir Mariusz
Postal address: Osowa 17
Town: Hańsk Pierwszy
Postal code: 22-235
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Jan Zieliński
Postal address: Macoszyn Duży 24
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Kambud” Kamil Zieliński
Postal address: Macoszyn Duży 24
Town: Wola Uhruska
Postal code: 22-230
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Zakład Usług Leśnych Zbigniew Marciniak
Postal address: Sobibór 117/1
Town: Włodawa
Postal code: 22-200
Country: PL
NUTS code: PL812
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4690422.84
Total Value:
PLN 4701985.24

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; 77210000; 77211000; 77211100; 77211200; 77211300; 77211400; 77211500; 77211600; 77230000; 77231000; 77231200; 77231600; 75251120; Forestry services; Logging services; Services incidental to logging; Timber harvesting services; Transport of logs within the forest; Tree-clearing services; Tree-cutting services; Tree-maintenance services; Tree seeding; Services incidental to forestry; Forestry management services; Forest pest control services; Afforestation services; Forest-firefighting services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions