Poland-Zabrze: Construction work for gas pipelines

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zabrze: Construction work for gas pipelines
OJEU (High Value) 073360-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu
Postal address: ul. Szczęść Boże 11
Town: Zabrze
Postal code: 41-800
Country: PL
Contact person: Tomasz Kozak
Telephone: +48 323985580
E-mail: tomasz.kozak@psgaz.pl
NUTS code: PL22
Main address (URL): https://www.psgaz.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.psgaz.pl


Section II: Object of Contract


Title:

2019/W100/WUP-000041: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315, DN 225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów

Reference number: 2019/W100/WUP-000041

II.1.4) Short description

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315, DN 225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego (projektu) pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice”.

Total Value:
PLN 5800000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Teren działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonanie robót budowlanych, niezbędnych sprawdzeń i rozruchów oraz oddanie do użytkowania gazociągów; budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315, DN 225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów zgodnie z dokumentacją, co stanowić będzie przedmiot zamówienia.

Zamówienie jest częścią projektu pn. „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko na lata 2014–2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z dnia 30.11.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy, wymagania materiałowe i dla armatury oraz inne warunki i zasady realizacji zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązków Wykonawcy (OPZ).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Część projektu: „Gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów, Krzepice” współfinansowanego ze środków UE w ramach EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, umowa o dofinansowanie Nr POIS.07.01.00-00-0015/16-00 z dnia 30.11.2017 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 198-482193

Contract No:
1
Title:

2019/W100/WUP-000041: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 315, DN 225, o długości około 8,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Opatów


2020-01-31

2
2
2
Official name: Konsorcjum: Hydroinstalmet Sp. z o.o. – lider i GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postal address: ul. Piastowska 9
Town: Zabrze
Postal code: 41-800
Country: PL
Telephone: +48 323702080
E-mail: hydroinstalmet@wp.pl
NUTS code: PL229
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Konsorcjum: Hydroinstalmet Sp. z o.o. – lider i GPW Inżynieria Sp. z o.o. – uczestnik
Postal address: ul. Piastowska 9
Town: Zabrze
Postal code: 41-800
Country: PL
Telephone: +48 323702080
E-mail: hydroinstalmet@wp.pl
NUTS code: PL229
URL: www.hydroinstalmet.pl
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 8469238.73
Total Value:
PLN 5800000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania Wykonawca może składać środki ochrony prawnej, według zasad określonych w art. 179 i następne Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45231220; 45111200; Construction work for gas pipelines; Site preparation and clearance work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions