Bulgaria-Smolyan: Construction work for water and sewage pipelines

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Smolyan: Construction work for water and sewage pipelines
OJEU (High Value) 073363-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян
National registration number: 830166530
Postal address: ул. „П. Р. Славейков“ № 2
Town: Смолян
Postal code: 4700
Country: BG
Contact person: Донка Щерева
Telephone: +359 30162475
E-mail: vik_odit_sm@abv.bg
Fax: +359 30162629
NUTS code: BG424
Main address (URL): http://www.vik-smolyan.com/bg/home
Address of the buyer profile (URL): https://www.vik-smolyan.com/bg/profil_na_kupuvacha/15


Section II: Object of Contract


Title:

Инженеринг съгласно договорните условия на ФИДИК — Жълта книга на обекти, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“, по 2 обособени позиции


II.1.4) Short description

Об. позиция № 1:

За обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ е изготвен идеен проект, с който се предвижда:

По част „Водоснабдяване“:

— изгр. на нова водопр. мрежа — 7 508 м,

— рек-ция на същ. водопр. мрежа по открит способ — 6 453 м,

— поставяне на регулатори на налягане — 27 бр.,

— гранични спират. кранове — 21 бр.,

— измерв. устройства — 24 бр.

По част „Канализация“:

— изгр. на нова канал. мрежа — 8 839 м,

— рек-ция на същ. канал. мрежа по открит способ — 9 821 м,

— рек-ция на канал. колектори по безизк. способ — 1 073 м,

— изгр. на нови дъждопр-ци — 14 бр.,

— рек-ция на същ. дъждопр-ци — 4 бр.,

— брегоукрепване (изгр. на нови подпорни стени) — H=2 m, L= 72 m — 2 бр., H=4 m, L=103 m — 4 бр.,

— брегоукрепване (рек-ция на същ. подпорна стена) — H=6 m, L=30 m — 1 бр.

Об. позиция № 2:

За обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор“ (ГГСК) е изготвен идеен проект, с който се предвижда:

— рек-ция по безизкопен способ на ГГСК — 7 741,95 м,

— рек-ция на същ. канал.мрежа по открит и закрит способ — 133 м,

— рек-ция на същ. дъждопреливник — 1бр.

Total Value:
BGN 31289400.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Инженеринг — проектиране, строителство и авторски надзор, на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – Жълта книга

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BG424
II.2.3.2) Main site or place of performance:

град Смолян

II.1.4) Short description

За обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ е изготвен идеен проект, с който се предвижда:

По част „Водоснабдяване“:

— изгр. на нова водопр. мрежа — 7 508 м,

— рек-ция на същ. водопр. мрежа по открит способ — 6 453 м,

— поставяне на регулатори на налягане — 27 бр.,

— гранични спират. кранове — 21 бр.,

— измерв. устройства — 24 бр.

По част „Канализация“:

— изгр. на нова канал. мрежа — 8 839 м,

— рек-ция на същ. канал. мрежа по открит способ — 9 821 м,

— рек-ция на канал. колектори по безизк. способ — 1 073 м,

— изгр. на нови дъждопр-ци — 14 бр.,

— рек-ция на същ. дъждопр-ци — 4 бр.,

— брегоукрепване (изгр. на нови подпорни стени) — H=2 m, L= 72 m — 2 бр., H=4 m, L=103 m — 4 бр.,

— брегоукрепване (рек-ция на същ. подпорна стена) — H=6 m, L=30 m — 1 бр.

В предмета на поръчката се включват следните дейности:

(i) изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;

(ii) авторски надзор; и

(iii) изпълнение на строително-монтажните работи (СМР).

Подробно изискв. към изпълнението на поръчката са посочени в техн. спецификация — приложение № 1.1.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Концепция за изпълнение (КИ)
Weighting: 65 %
Cost/Price
Weighting: 35 %

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Финансирането ще се осигури по АДБФП № Д-34-2/BG16M1OP002-1.014-0001-С01 от 13.02.2019г. по процедура № BG161М1OP002-1.014 на ОПОС 2014-2020г.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 072-171332

Contract No:
РД-ОПОС-6
II.2.1) Lot No: 1
Title:

Инженеринг — проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК — Жълта книга


2020-01-27

6
6
0
0
0
Official name: Обединение „Смоляни-Конструкт“
National registration number: 177420758
Postal address: р-н „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129
Town: София
Postal code: 1359
Country: BG
Telephone: +359 29251444
E-mail: office@raicommerce.bg
Fax: +359 29251213
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Райкомерс конструкшън“ ЕАД
National registration number: 131458468
Postal address: р-н „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ № 129
Town: София
Postal code: 1359
Country: BG
Telephone: +359 29251444
E-mail: office@raicommerce.bg
Fax: +359 29251213
NUTS code: BG411
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: „Ар Си Дизайн“ ЕООД
National registration number: 131491257
Postal address: р-н „Люлин“, бул. „Джавахарлал Неру“ № 29, минимол „Люлин“, ет. 2, офис 2
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29277354
E-mail: rcdesign@rcdesign.bg
Fax: +359 29277359
NUTS code: BG411
URL: http://www.rcdesign.bg/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 31321689.31
Total Value:
BGN 31289400.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45231300; Construction work for water and sewage pipelines;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions