Poland-Lublin: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Lublin: Construction work
OJEU (High Value) 073367-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority PGE Dystrybucja S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGE Dystrybucja S.A.
Postal address: ul. Garbarska 21A
Town: Lublin
Postal code: 20-340
Country: PL
Contact person: Arkadiusz Wasilewski
E-mail: arkadiusz.wasilewski@pgedystrybucja.pl
NUTS code: PL814
Main address (URL): https://pgedystrybucja.pl/


Section II: Object of Contract


Title:

Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Reference number: LZA/ZP/355/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Total Value:
PLN 2317535.93

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL62
II.1.4) Short description

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego poniżej.

Przebudowa LSN Pisz-Nida odg. Wiartel Pogobie Średnie – Etap I, Etap II, Etap III. Etap IV zgodnie z załączonym projektem wykonawczym oraz projektem budowlanym.

2. Zasady realizacji robót budowlanych.

2.1. Na realizację robót budowlanych zawarta zostanie umowa pisemna, której wzór jest załącznikiem do SIWZ.

2.2. Załącznikiem do ww. umowy będzie przyjęta oferta Wykonawcy.

2.3. Termin realizacji wykonania robót budowlanych może ulec przesunięciu tylko w przypadkach określonych w umowie.

2.4. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej posiadanej przez Zamawiającego.

2.5. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej. Materiały równoważne powinny spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.

2.6. Dla zadań wymienionych powyżej maksymalny czas wyłączeń odbiorców dla całej realizacji nie będzie trwał, łącznie w całym okresie wykonywania, dłużej niż: 15 godzin 40 minut.

2.7. Poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót.

2.8. W przypadku realizacji robót budowlany na terenach należących, bądź będących w użytkowaniu Lasów Państwowych, Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia stosownej umowy z właściwym Nadleśnictwem bądź pozyskanie z Nadleśnictwa innego dokumentu umożliwiającego realizację robót budowlanych oraz poniesienie wszystkich kosztów i opłat z tego tytułu.

3.5. Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

3.5.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności określone w załączniku nr 11 do SIWZ.

3.5.2. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

3.5.3. Szczegółowa regulacja została zawarta we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Modernizacja linii średniego napięcia na terenie Gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych realizowanego w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWM.04.01.00-28-0120/17-00.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-518455

Contract No:
1
Title:

Modernizacja linii średniego napięcia na terenie gminy Pisz w celu stworzenia warunków do przyłączenia jednostek wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych


2020-01-29

3
3
0
0
3
Official name: Elmo S.A.
Postal address: ul. Akacjowa 1
Town: Żelków Kolonia
Postal code: 08-110
Country: PL
NUTS code: PL925
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
PLN 1395000.00

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Z postępowania wyklucza się Wykonawców na podstawie:

a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp), a także z zastrzeżeniem art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp (tj. z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp) z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

Uwaga: zgodnie z uprawnieniem wynikającym z art. 138c ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od obowiązku wykluczenia z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp.

2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy Pzp, może przedstawić wraz z ofertą dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione przez Wykonawcę na podstawie pkt 10.2.2. SIWZ

4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewni temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

5. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz celem potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, składa wraz z Formularzem oferty (załącznik nr 3 do SIWZ): oświadczenia i dokumenty określone w pkt. 12.1.1.–12.1.5.

6. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 2f lub art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, złoży: dokumenty określone w pkt 12.2.2. i 12.2.3.

7. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego w oparciu o art. 26 ust. 2f lub art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, złoży: dokumenty określone w pkt 12.4.1., 12.4.2., 12.4.7., 12.4.8.,

8. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przedłoży: dokumenty określone w pkt 12.10.1.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: https://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45231400; 45232210; 45232221; Construction work; Construction work for electricity power lines; Overhead line construction; Transformer substation;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions