Poland-Skierniewice: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Skierniewice: Construction work
OJEU (High Value) 073370-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan" Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Wodociągów i Kanalizacji „Wod-Kan" Sp. z o.o.
Postal address: Mokra Prawa 30
Town: Skierniewice
Postal code: 96-100
Country: PL
Contact person: Hubert Lachowski
Telephone: +48 468333808
E-mail: przetargi@wodkan-skierniewice.com.pl
Fax: +48 468334668
NUTS code: PL715
Main address (URL): www.wodkan-skierniewice.com.pl


Section II: Object of Contract


Title:

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”

Reference number: ZS/028/U/RB/JRP/19

II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia jest:,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni polegającą na budowie nowych obiektów oraz na przebudowie, rozbudowie i remoncie części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Mokra Prawa w gm. Skierniewice, w kierunku północno-zachodnim od granicy miasta Skierniewice).

2) Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji Zamówienia: roboty ziemne, montażowe, ogólnobudowlane i instalacyjne.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL715
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Mokra Prawa

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest:,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”. W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę i rozbudowę oczyszczalni polegającą na budowie nowych obiektów oraz na przebudowie, rozbudowie i remoncie części istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w miejscowości Mokra Prawa w gm. Skierniewice, w kierunku północno-zachodnim od granicy miasta Skierniewice (dalej OŚ).

Oczyszczalnia zlokalizowana jest na ogrodzonym terenie o powierzchni ok. 23,6 ha, na działkach o numerach ewidencyjnych: 714/2, 714/3, 714/4, 714/5, 765/1, 765/2, 766/1, 766/2, 767/3, 767/4, 767/6, 767/7, 773/3, 773/4, 773/5, 777, 779, 314/3, 314/5. Kanał ścieków oczyszczonych przechodzi przez działkę 772 i 771. Wylot ścieków oczyszczonych do środowiska zlokalizowany jest na działce 771. Działki stanowią własność ZWIK „Wod-Kan" Sp. z o.o.

2. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować m.in. następujący zakres:

1) Budynek administracyjno-techniczny BAT (stary) z laboratorium (obiekt istniejący – przebudowa),

2) Budynek administracyjno-techniczny BAT (nowy) (obiekt istniejący – remont instalacji wewnętrznych),

3) Budynek biurowo techniczny BBT (budynek nowy – projektowany),

4) Budynek warsztatowy BW / BBTII (BW budynek istniejący – przebudowa, BBTII budynek nowy – projektowany),

5) Budynek magazynowy BM (budynek istniejący – przebudowa),

6) Garaż dla samochodów i sprzętu GR (budynek nowy – projektowany),

7) Wiaty składowe na osprzęt techniczny GO (obiekt nowy – projektowany),

8) Wiaty dla samochodów technicznych i sprzętu WT (obiekt nowy – projektowany),

9) Wiata-zadaszenie UMO WT-UMO, kanał ominięcia KO, studnie St1-St5, komory K-6, K-7, K-8, zwężka pomiarowa ZP, kaskadowy wylot ścieków oraz zejście do rzeki KWS (obiekty istniejące – przebudowa),

10) Wiaty – zadaszenie dla samochodów osobowych i brygadowych oraz na agregaty prądotwórcze WS (obiekt nowy – projektowany),

11) Pompownia osadu wstępnego niezagęszczonego POWN (obiekt istniejący – przebudowa),

12) Osadnik wstępny OW (obiekt istniejący – przebudowa),

13) Pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i wstępnego PRNW (obiekt istniejący – przebudowa),

14) Budynek pompy ciepła BPC wraz z instalacjami,

15) Stacja zlewcza ścieków dowożonych SZŚD (obiekt istniejący – wymiana instalacji i urządzeń),

16) Sieć ze studnią z hydroforem oraz instalacjami technologicznymi,

17) Sieć zewnętrzna wodociągowa (wody zimnej),

18) Kanalizacja sanitarna i deszczowa,

19) Sieć cieplna preizolowana,

20) Ogrodzenie – brama wjazdowa nr 2 (obiekt istniejący – przebudowa),

21) Oświetlenie zewnętrzne (instalacja istniejąca – przebudowa),

22) Trasy kablowe i ochrona przepięciowa,

23) Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (AKPiA),

24) Drogi wewnętrzne.

Zamawiający przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej będzie stosował następujące kryteria:

a) kryterium,,cena brutto oferty” (C) – waga 60 %

b) kryterium,,okres gwarancji na roboty budowlane” (Og) – waga 40 %

Uwaga: Zamawiający określa:

— minimalny okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane: 36 miesięcy,

— maksymalny okres udzielenia gwarancji na roboty budowlane: 60 miesięcy, z wyjątkiem gwarancji na urządzenia i sprzęt.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na sprzęt i urządzenia dostarczone i/lub zamontowane przez Wykonawcę na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu Odbioru Końcowego Robót.

Wykonawca udzieli gwarancji na sprzęt i urządzenia na warunkach gwarancji udzielonej przez producentów poszczególnych urządzeń. W związku z ograniczoną liczbą znaków w niniejszej sekcji ogłoszenia informacje dotyczące szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zostały zawarte w SIWZ oraz w załączniku nr 1.1 do SIWZ „OPZ" oraz w załączniku nr 1.2 do SIWZ „OPZ dokumentacja".

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.02.03.00-00-0039/17-00


Additional information:

Wymagane wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Marketplanet eZamawiający pod adresem: https://przetargiwodkan.ezamawiajacy.pl SIWZ wraz z załącznikami będzie udostępniona na platformie zakupowej Zamawiającego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 229-563061

Contract No:
1
Title:

„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV”
Section V: Complementary information


Additional information:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) w odniesieniu do braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,

e) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

f) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

h) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

2) w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowej:

a) wykazu robót budowlanych,

b) wykazu osób,

3) dokumentów, o których mowa w pkt 1) lit. a–h odnoszących się do podmiotów na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy).

4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: – dokumenty, o których mowa w pkt 1) lit. a–h składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 7 SIWZ.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu poprzez Platformę Zakupową zakładka „Korespondencja” oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ofertę oraz JEDZ sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Składana oferta musi zawierać: JEDZ, Formularz ofertowy (zał. nr 2 do SIWZ), Wykaz cen do formularza ofertowego (zał. nr 3 do SIWZ), zobowiązanie – jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo (a), dokument wadialny, ww. dokumenty: muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby umocowane, należy dodać w zakładce oferty poprzez wybranie polecenia „Dodaj dokument" i wybranie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. X SIWZ.

Unieważnienie: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Zgodnie z art. 179 ustawy Pzp, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej, znajdują się w dziale VI ustawy Pzp. W związku z ograniczoną liczbą znaków w poszczególnych sekcjach ogłoszenia informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia, wykazu oświadczeń i dokumentów, komunikacji między Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu przygotowania oferty znajdują się w SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45100000; 45110000; 45200000; 45220000; 45223000; 45230000; 45231000; 45231300; 45231400; 45231112; 45232140; 45232150; 45232200; 45232400; 45252100; 45252127; 45252200; 45260000; 45261000; 45262000; 45262310; 45262210; 45262300; 45262600; 45262330; 45300000; 45311000; 45320000; 45330000; 45331000; 45332000; 45351000; 45400000; 45420000; 45410000; 45430000; 45440000; 45443000; 39100000; Construction work; Site preparation work; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Engineering works and construction works; Structures construction work; Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork; Construction work for pipelines, communication and power lines; Construction work for water and sewage pipelines; Construction work for electricity power lines; Installation of pipe system; District-heating mains construction work; Works related to water-distribution pipelines; Ancillary works for electricity power lines; Sewer construction work; Sewage-treatment plant construction work; Wastewater treatment plant construction work; Purification plant equipment; Roof works and other special trade construction works; Erection and related works of roof frames and coverings; Special trade construction works other than roof works; Reinforced-concrete work; Foundation work; Concrete work; Miscellaneous special-trade construction work; Concrete repair work; Building installation work; Electrical wiring and fitting work; Insulation work; Plumbing and sanitary works; Heating, ventilation and air-conditioning installation work; Plumbing and drain-laying work; Mechanical engineering installation works; Building completion work; Joinery and carpentry installation work; Plastering work; Floor and wall covering work; Painting and glazing work; Facade work; Furniture;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions