Poland-Bełchatów: Construction works for power plants and heating plants

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Bełchatów: Construction works for power plants and heating plants
OJEU (High Value) 073372-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Postal address: ul. Węglowa 5
Town: Bełchatów
Postal code: 97-400
Country: PL
Contact person: Joanna Muszalska – Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Zespół Elektrowni Dolna Odra, 74-105 Nowe Czarnowo 76
Telephone: +48 918224251
E-mail: joanna.muszalska@gkpge.pl
Fax: +48 918224470
NUTS code: PL428
Main address (URL): http://www.pgegiek.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.pgegiek.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Budowa 2 bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra

Reference number: POST/GEK/GEK/PMR-ELD/04568/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” 2 bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717 MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (blok 9 oraz blok 10 zgodnie z projektem kontraktu – część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla 2 turbin gazowych w okresie umowy w rozumieniu części IV SIWZ, w zakresie opisanym w części II oraz IV SIWZ.

Total Value:
PLN 4731145902.82

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Dolna Odra, Nowe Czarnowo 76, 74-105 Nowe Czarnowo, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem Zamówienia jest realizacja w formule „pod klucz” dwóch bloków gazowo-parowych o znamionowej mocy elektrycznej brutto od 650 do 717MWe w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra (blok 9 oraz blok 10 zgodnie z projektem kontraktu – część III SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. zaprojektowanie, dostawy, budowę i montaż oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji 2 bloków wraz z pełną infrastrukturą podziemną i naziemną, szkolenie personelu Zamawiającego, serwis gwarancyjny bloków oraz świadczenie usług serwisowych dla 2 turbin gazowych w okresie umowy w rozumieniu części IV SIWZ, w zakresie opisanym w części II oraz IV SIWZ. Układ technologiczny planowanych bloków będzie oparty na układzie jedno-wałowego (single-shaft) rozwiązania – tzw. bloku gazowo-parowego pracującego w cyklu kombinowanym (CCGT) i składającego się z następujących jednostek wytwórczych (każdy): turbiny gazowej, generatora, kotła odzysknicowego, turbiny parowej kondensacyjnej. Wymaga się, aby bloki zostały zaprojektowane i wykonane, jako jednostki z turbinami gazowymi opalanymi gazem ziemnym wysokometanowym. Wymaga się, aby obydwie jednostki wytwórcze posiadały w przyszłości zdolność kogeneracyjnego wytwarzania ciepła technologicznego (w postaci pary technologicznej) i grzewczego (w postaci wody sieciowej) na potrzeby lokalnego rynku ciepła. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na wydzielonym terenie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów energetycznych PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia został zawarty w części II, III oraz IV SIWZ.

Zamawiający określa wymagania związane z realizacją zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy:

a) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zapewni, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących przy wykonywaniu zamówienia zatrudnione były na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 §1 i art. 25 §1 Kodeksu pracy, t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) osoby wykonujące czynności opisane w części III i IV SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Wskaźnik efektywności techniczno - ekonomicznej (f)
Weighting: 100
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji. Zakres prawa opcji obejmuje zabudowę instalacji samostartu dla umożliwienia uruchomienia jednego z bloków bez zasilania w energię elektryczną z Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. Instalacja samostartu będzie posiadać zdolność do uruchomienia bloku wg uzgodnionego z operatorem sieci przesyłowej planu i trwałej pracy w układzie wydzielonym oraz gotowość do realizacji poleceń operatora sieci przesyłowej. Kwestie dotyczące prawa opcji zostały szczegółowo opisane w projekcie kontraktu – część III SIWZ, w szczególności w artykule 23.Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-273546

Title:

Budowa dwóch bloków gazowo-parowych w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra


2020-01-30

1
0
0
1
1
Official name: Polimex Mostostal S.A.
National registration number: 821-001-45-09
Postal address: al. Jana Pawła II 12
Town: Warszawa
Postal code: 00-124
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: General Electric Global Services GmbH
Postal address: Brown Boveri 7
Town: Baden
Postal code: 5400
Country: CH
NUTS code: CH
V.2.3) The contractor is an SME: no


Official name: General Electric International Inc.
Postal address: Rosa Parks 191
Town: Cincinnati, Ohio
Postal code: 45202
Country: US
NUTS code: 00
V.2.3) The contractor is an SME: no

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4792000000.00
Total Value:
PLN 4731145902.82


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198g).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45251000; 42112100; 42112300; 42162000; Construction works for power plants and heating plants; Steam turbines; Gas turbines; Steam-generating boilers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions