Poland-Konstancin-Jeziorna: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Konstancin-Jeziorna: Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
OJEU (High Value) 073373-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Postal address: ul. Warszawska 165
Town: Konstancin-Jeziorna
Postal code: 05-520
Country: PL
Contact person: Justyna Czupryńska
Telephone: +48 223213101
E-mail: justyna.czuprynska@pse.pl
NUTS code: PL
Main address (URL): https://www.pse.pl
Address of the buyer profile (URL): https://przetargi.pse.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV

Reference number: 2019/WNP-0096

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ program funkcjonalno–użytkowy.

Total Value:
PLN 57878000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Adres obiektu, którego dotyczy przedmiot zamówienia został podany w części II SIWZ program funkcjonalno–użytkowy.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II SIWZ program funkcjonalno–użytkowy. Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0015/17-00 z dnia 29.12.2017 r.

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia polegającej na uruchomieniu pól stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Pasikurowice, rozumianych jako pola zawierające co najmniej (łącznie): wyłączniki, przekładniki prądowe i napięciowe (także kombinowane) oraz automatykę zabezpieczeniową wraz z montażem obwodów pierwotnych i wtórnych, w tym układów ogólnostacyjnych dla tych pól z wyłączeniem prac, które realizowane są przez dostawców aparatury i urządzeń.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Czas usunięcia wady kluczowego elementu infrastruktury
Weighting: 10

Criteria: Skrócenie czasu realizacji każdego z etapów nr: 3.2, 4.2, 8.2, 12.2, 13.2, 14, 15, 17.1, 17.2 (w tygodniach)
Weighting: 15

Criteria: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – kierownik budowy
Weighting: 5

Criteria: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – kierownik grupy rozruchowej
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 65
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji – opcji nadzoru na zasadach określonych w pkt 2.10 oraz 12.25 części IV SIWZ (wzór umowy). Szczegółowe wymagania zostały zawarte w części I, III, IV SIWZ.

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.01.01.02-00-0015/17-00


Additional information:

Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem wymogów wynikających z zasady konkurencyjności określonej w rozdziale 6.5.2 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie nr POIS.01.01.02-00-0015/17-00 z dnia 29.12.2017 r.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 066-155628

Contract No:
1
Title:

Rozbudowa stacji 400/110 kV Pasikurowice w związku z wprowadzeniem linii 400 kV i wymianą transformatora 400/110 kV


2020-02-06

5
3
5
Official name: Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach Sp. z o.o.
National registration number: 00001901
Postal address: ul. Ks. bpa H. Bednorza 19
Town: Katowice
Postal code: 40-384
Country: PL
Telephone: +48 326065610
E-mail: a.warzala@elbud.katowice.pl
Fax: +48 326065610
NUTS code: PL22A
URL: http://elbud.katowice.pl/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 57878000.00
Total Value:
PLN 73380000.00

45

1. prace projektowe - Biuro Studiów i Projektów Energoprojekt Poznań S.A.

2. prace ogólnobudowlane - Łęgprzem S.A.

3. łączność, SOT - Biuro Studiów i Projektów Energoprojekt Kraków S.A.

4. SSiN – Mikronika S.A.

5. roboty budowlano montażowe – realizowane przez podwykonawców, których dane zostaną udostępnione Zamawiającemu na etapie zgłaszania podwykonawcy do zatwierdzenia.


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45230000; 45200000; 45300000; 45400000; Construction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork; Works for complete or part construction and civil engineering work; Building installation work; Building completion work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions