Poland-Jastrzębie-Zdrój: Chain

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jastrzębie-Zdrój: Chain
OJEU (High Value) 073404-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-03-02 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-330
Country: PL
Contact person: Daria Perkowska
Telephone: +48 327564056
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.jsw.pl
Address of the buyer profile (URL): www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakupy.jsw.pl/


Section II: Object of Contract


Title:

Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Reference number: 38/P/WRP/20

II.1.4) Short description

Dostawy do kopalń JSW S.A. łańcuchów technicznych, gospodarczych i górniczych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4554058.22

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Dostawa łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 660 880 kg

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyny Zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA.

II.1.4) Short description

Dostawa łańcuchów technicznych według normy PN-75/M-84543 lub równoważnej (pakiet 3 pozycje) w łącznej ilości 660 880 kg.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 3040190.50
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Dostawa łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 232 322 kg

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyny Zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA.

II.1.4) Short description

Dostawa łańcuchów gospodarczych według normy DIN 5685-1 lub równoważnej (pakiet 4 pozycje) w łącznej ilości 232 322 kg,

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 1104007.72
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Dostawa łańcuchów górniczych kl. B ø 14 x 50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych w ilości 59 400 kg

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL227
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyny Zamawiającego przy kopalniach JSW S.A., POLSKA.

II.1.4) Short description

Dostawa łańcuchów górniczych kl. B ø 14 x 50 według norm PN-G-46701 i DIN 22252 lub równoważnych w ilości 59 400 kg.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: PLN 409860.00
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej:

— zadanie 1 – 250 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 90 000,00 PLN,

— zadanie 3 – 30 000,00 PLN.

Nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw łańcuchów o wartości co najmniej:

— zadanie 1 – 1 500 000,00 PLN netto,

— zadanie 2 – 550 000,00 PLN netto,

— zadanie 3 – 400 000,00 PLN netto.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu,

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

2. Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega Wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości:

— zadanie 1 – 60 000,00 PLN,

— zadanie 2 – 20 000,00 PLN,

— zadanie 3 – 10 000,00 PLN.

2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę obejmującą więcej niż 1 część zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów wymaganych dla części zamówienia, w których składa on ofertę.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata ceny nastąpi w terminie do 90 dni od przedstawienia Zamawiającemu faktury VAT, chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi do 60 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT.

III.2.2) Contract performance conditions

Dostawa i wydanie towaru nastąpi częściami w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.

2. Przedmiotem aukcji elektr. będzie cena jednostk. netto lub całkowita cena netto za pakiet (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).

Szczegółowe informacje zawarte zostały w SIWZ.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 194-472698
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-02
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-02
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Szczegóły dotyczące otwarcia ofert zostały zawarte w SIWZ.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
44540000; Chain;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions