Poland-Jastrzębie-Zdrój: Coal or rock-cutting machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Jastrzębie-Zdrój: Coal or rock-cutting machinery
OJEU (High Value) 073410-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-26 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Postal address: ul. Towarowa 1
Town: Jastrzębie-Zdrój
Postal code: 44-330
Country: PL
Contact person: Danuta Kwiatkowska
Telephone: +48 327564091
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.jsw.pl
Address of the buyer profile (URL): http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakupy.jsw.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk

Reference number: 8/P/20

II.1.4) Short description

Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL22C
II.1.4) Short description

Najem kombajnu ścianowego z elektrycznym systemem posuwu wraz z niezbędnym osprzętem dla potrzeb JSW S.A. KWK Budryk.

Szczegółowy opis zamówienia zawiera SIWZ wraz załącznikami.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 570
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.12) Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue


Additional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia dodatkowego, o którym mowa w art. 134 ust. 6 pkt 1 Pzp w związku z art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej potwierdzać będzie posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości co najmniej 1 500 000,00 PLN nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej potwierdzać będzie wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostawy co najmniej 1 kombajnu ścianowego bezpośrednio lub pośrednio do zakładu górniczego.

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

— nie podlegają wykluczeniu,

— spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji finansowej oraz zdolności technicznej.

Wykluczeniu z niniejszego postępowania podlega Wykonawca, który spełnia przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp, za wyjątkiem Wykonawcy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp (art. 133 ust. 4 Pzp), jeżeli nie upłynęły terminy określone w art. 24 ust. 7 Pzp.

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Wykonawca wnosi wadium w rozumieniu art. 45 Pzp w wysokości: 100 000,00 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SIWZ.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zapłata czynszu następować będzie z dołu w odniesieniu do miesięcznych okresów rozliczeniowych na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie do 90 dni od daty dostarczenia jej do Centrum Usług Wspólnych – jednostki organizacyjnej Zamawiającego (adres: ul. Armii Krajowej 56, 44-330 Jastrzębie-Zdrój), chyba że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą lub średnim przedsiębiorcą w stosunku do którego termin zapłaty wynosi 60 dni od daty dostarczenia faktur do Centrum Usług Wspólnych.

III.2.2) Contract performance conditions

Dostawa urządzenia nastąpi do 30 dni od daty zawarcia umowy.

Uruchomienie urządzenia w podziemnym wyrobisku zakładu górniczego Zamawiającego: KWK Budryk nastąpi do 30 dni od daty dostawy kompletnego urządzenia do Zamawiającego.

Okres najmu urządzenia: 570 dni kalendarzowych od daty pozytywnego, protokolarnego uruchomienia urządzenia do eksploatacji w podziemnym wyrobisku zakładu Zamawiającego, z wyłączeniem okresów przewidzianych we wzorze umowy.

Termin zwrotu urządzenia Wykonawcy wynosi do 60 dni od upływu okresu najmu (daty zakończenia eksploatacji urządzenia).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi jednoetapową, zniżkową aukcję elektroniczną, jeżeli złożono co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena netto za dobę najmu urządzenia (waga – 100 %, maksymalna ilość punktów – 100 pkt).


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 236-580140
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-26
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-25
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-26
IV.02.07) Local time 11:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
43122000; Coal or rock-cutting machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions