Slovakia-Košice: Industry specific software package

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Košice: Industry specific software package
OJEU (High Value) 073439-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Východoslovenská distribučná, a. s.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Východoslovenská distribučná, a. s.
National registration number: 36599361
Postal address: Mlynská 31
Town: Košice-mestská časť Staré Mesto
Postal code: 040 01
Country: SK
Contact person: Peter Dvorožňák
Telephone: +421 556102574
E-mail: dvoroznak_peter@vsdas.sk
NUTS code: SK042
Main address (URL): http://vsds.sk


Section II: Object of Contract


Title:

Dispečerský riadiaci informačný systém

Reference number: 7832

II.1.4) Short description

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD, a.s.) prevádzkovateľ distribučnej sústavy na území východného Slovenska s rozsahom takmer 21000 km vedení a viac ako 632 000 odberných miest zákazníkov vyhlasuje verejné obstarávanie podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na dodávku (dielo), rozvoj, prevádzku a údržbu dispečerského riadiaceho informačného systému (DIRIS). Synonymom pre DIRIS je typicky DMS (Distribution management system).

Hlavnými požadovanými atribútmi systému DIRIS sú:

Modulárnosť, t.j. zloženie DIRIS z viacerých modulov a funkčností v rámci modulov, ktoré môžu byť za istých okolností implementované resp. aktivované postupne (v rôznom čase). Komunikáciu jednotlivých modulov bude podporovať štandardné rozhranie typu ESB alebo RESTAPI.

— interná modulárnosť môže bť zabezpečená i proprietárnou zbernicou a má umožniť napr. rýchlejšie debugovať a izolovať prípadné chyby SW predpokladáme zodpovednosť za realizáciu a prevádzku technických prostriedkov - na strane dodávateľa.

— externá modularnosť umožní napojenie externých aplikácií a dátových zdrojov a úložísk preferujeme využitie existujúcich či plánovaných prostriedkov v prostredí VSD IT (CA API, SAP PI a iné) zodpovednosť za prevádzku technických prostriedkov podporujúcich externú modulárnosť predpokladáme na strane VSD.

Škálovateľnosť, t.j. rozšíriteľnosť systému z pohľadu typov a počtov objektov bez negatívneho dopadu na na výkon resp. odozvu systému.

Otvorenosť, t.j. vlastnosť systému efektívne sprístupniť jemu vlastné dáta ďalším systémom a aplikáciám z tzv. technologickej siete do tzv. office siete alebo internetu pri zachovaní bezpečnosti.

Spoľahlivosť a dostupnosť.

Bezpečnosť.

Total Value:
EUR 6050000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SK04
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Centrálny dispečing, Staničné námestie 1, Košice, SLOVENSKO a

Centrálny záložný dispečing, Elektrická stanica Prešov I, Tehelná 2, Prešov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Technická špecifikácia na dodávku diela DIRIS obsahuje >300 funkčných požiadaviek. Nižšie sú len niektoré, najviac relevantné pre rámcovú identifikáciu rozsahu a zložitosti diela. Požaduje sa aby DIRIS:

Umožnil riadenie a supervíziu všetkých napäťových hladín VVN, VN a NN distribučnej sústavy VSD, a.s. pri čo najvernejšom modelovaní oproti realite (na NN úrovni až po odberné miesto reprezentované elektromerom a istením pred elektromerom), pričom zdrojom dát je GIS geografický informačný systém (master technických dát) minimálne s denným importom dát do DIRIS.

A jeho real time databáza obsahovala minimálne 10 mil. objektov, t.j. aby pri zapnutí vrstiev, ktoré zodpovedajú jednotlivým napäťovým hladinám mohol užívateľ pracovať so súvislosťami (križovatky, súbehy) v 1 schéme/zobrazení.

Bol integrovaný na >10 okolitých systémov a aplikácií. Predovšetkým na automatický import z GIS (master technických dát) a SAP (master zákazníckych dát) a mnohé ďalšie.

Podporoval plnú virtualizáciu nad hyper-converged infraštruktúrou na báze x86 procesorov.

A OS servrov bol Linux 64bit, OS klientskych staníc Linux 64bit alebo windows 10, aby boli použité DB Oracle alebo PostgreSQL.

Podporoval 2 dispečerské centrá hlavné a záložné v rôznych geografických lokalitách, t.j. dodaný systém musí byť plne redundantný s podporou prevádzky Active-Active

Podporoval štandardy a protokoly a mal príslušné konektory/interface predovšetkým CIM (IEC 61970/61968), IEC60870-5-104, IEC 60870-6 ICCP/TASE.2, Modbus TCP a ďalšie.

Podporoval procesy realizácie plánovaných prác a vymedzenia porúch:

— Autonómne navrhoval optimálny manipulačný postup pre vypnutie vybraného zariadenia DS pri zohľadnení výpočtu ustáleného chodu a dovolených prúdových a napäťových medziach,

— Lokalizoval a predikoval miesta porúch a využil dostupné zdroje dát technické (lokátory porúch z digitálnych ochrán (VN úroveň), spontánne hlásenia inteligentných elektromerov a/alebo ich ping a/alebo odpočet ich napätí pre rozlíšenie 1 fázových porúch, spontánne hlásenia z IoT senzorov a pod. (NN úroveň) a zákaznícke (volania z Call Centra) a logicky ich spájal na základe topologického trasovania,

— Po lokalizácii poruchy autonómne navrhoval optimálny spôsob obnovenia napájania a po uvoľnení, vykonal niektoré manipulačné kroky s diaľkovo ovládanými prvkami pre čo najrýchlejšie vymedzenie poruchy, alebo ich vykonal automaticky, ak tak bolo globálne nastavené, t.j. umožnil automatické izolovanie miesta poruchy a automatické obnovenie distribúcie pre úseky bez poruchy,

— Obsahoval dodávku mobilných riešení na báze Android-u pre manažment pracovnej sily v teréne vo väzbe na manipulačné postupy (generovanými v DIRIS) vyvolané plánovanými prácami alebo poruchami pre výkon a evidenciu nad ručne ovládanými prvkami sústavy.

— Vytváral zoznamy dotknutých odberných miest a im prislúchajúcich zákazníkov pre vyrozumenie a plánovanej práci a o poruche (vrátane predpokladaného času odstránenia poruchy) rôznou formou podľa preferencie zákazníka (e-amil, sms, sociálne siete) atď.

Umožnil vytváranie reportov z plánovaných a neplánovaných udalostiach podľa platnej legislatívy (vyhláška č. 236/2016 Z. z.) a podľa užívateľských požiadaviek.
Additional information:

Pozn. k bodu II.2.7):

V tomto bode je uvedená dĺžka trvania Zmluvy o dielo. Rámcová dohoda o rozvoji je na 8 rokov a Zmluva o servisnej podpore a údržbe na 15 rokov.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2018/S 209-478706

Title:

Zmluvy o dielo na dodávku DIRIS, Rámcová dohoda o rozvoji DIRIS a Zmluva o servisnej podpore a údržbe DIRIS


2020-02-03

4
2
1
0
4
Official name: Elektrosystem, a.s.
National registration number: 31571875
Postal address: Št. Furdeka 10
Town: Žilina
Postal code: 010 01
Country: SK
E-mail: esys@esys.sk
NUTS code: SK03
V.2.3) The contractor is an SME: yes


Official name: Elektrosystem a.s.
National registration number: 46969632
Postal address: Bratislavská 863/53
Town: Brno
Country: CZ
NUTS code: CZ07
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
EUR 5832300.00

10

Dodanie HW, SW komponentov a služby podľa špecifikácie Zadávateľa


Contract No:
7832
Title:

Zmluvy o dielo na dodávku DIRIS, Rámcová dohoda o rozvoji DIRIS a Zmluva o servisnej podpore a údržbe DIRIS


2020-02-03
Official name: Siemens s.r.o.
National registration number: 31349307
Postal address: Lamačská cesta 3/A
Town: Bratislava-Karlova Ves
Postal code: 841 04
Country: SK
E-mail: kontakt.sk@siemens.com
NUTS code: SK01
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
EUR 6766825.00

Section V: Complementary information


Additional information:

V bode V.2.4) sú uvedené celkové hodnoty ponuky, ktoré boli predmetom vyhodnotenia v rokovacom konaní so zverejnením.

Zmluvy, boli uzavreté s 2 uchádzačmi. Požiadavka 2 uchádzačov má základ v eliminácii rizika neschopnosti dodať tovar prvým uchádzačom v poradí. Ak zhotoviteľ na prvom mieste nebude plniť svoje záväzky a dôjde k ukončeniu platnosti zmluvy, vyhradzuje si objednávateľ právo objednať realizáciu diela od druhého zhotoviteľa, s ktorým má podpísanú zmluvu.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Body responsible for mediation procedures
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Town: Bratislava
Country: SK
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
48100000; 72000000; 30210000; Industry specific software package; IT services: consulting, software development, Internet and support; Data-processing machines (hardware);

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions