Poland-Katowice: Cleaning and sanitation services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Cleaning and sanitation services
OJEU (High Value) 073498-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-13
Deadline 2020-02-28 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Polska Grupa Górnicza S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: Powstańców 30
Town: Katowice
Postal code: 40-039
Country: PL
Contact person: Michał Grygar, KWK ROW 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10
Telephone: +48 327160588
E-mail: m.grygar@pgg.pl
Fax: +48 327160530
NUTS code: PL227
Main address (URL): www.pgg.pl
Address of the buyer profile (URL): www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.pgg.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW

Reference number: 481902464

II.1.4) Short description

Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW:

b) Zadanie nr 1 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice,

c) Zadanie nr 2 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice,

d) Zadanie nr 3 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy,

e) Zadanie nr 4 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW dla Ruch Marcel.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGG S.A. Oddział KWK ROW

II.1.4) Short description

Zadanie nr 1 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Jankowice

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGG S.A. Oddział KWK ROW

II.1.4) Short description

Zadanie nr 2 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGG S.A. Oddział KWK ROW

II.1.4) Short description

Zadanie nr 3 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PGG S.A. Oddział KWK ROW

II.1.4) Short description

Zadanie nr 4 – Obsługa warsztatów na powierzchni kopalni dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Marcel

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów-nie dotyczy,

2. zdolności technicznej lub zawodowej.

Określone w części VIII oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 uPzp.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nie dotyczy

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 170 000,00 PLN, w tym dla:

1) zadania nr 1 – 70 000,00,

2) zadania nr 2 – 60 000,00,

3) zadania nr 3 – 25 000,00,

4) zadania nr 4 – 15 000,00.

W przypadku składania wadium na wszystkie części wymaga się wniesienia wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych zadań.

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu,

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

1. Termin płatności faktur wynosi 120 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu a w przypadku Wykonawcy spełniającego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.6.2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. UE L187 z 26.6.2014 r.), termin płatności wynosi 60 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

2. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pozostałe wymagania zgodnie z częścią XII SIWZ pkt 5, 6, 7, 8.

III.2.2) Contract performance conditions

Określono w SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

1. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie:

a) kryterium ceny.

2. Minimalna wysokość postąpienia w kryterium cena dla każdego z zadań – 5 000,00 PLN brutto.

3. Pozostałe warunki zgodnie z częścią XXI SIWZ.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 111-273761
IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-02-28
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-28
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-02-28
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK ROW, adres: 44-253 Rybnik, ul. Jastrzębska 10, POLSKA, Budynek B, w Dziale Zamówień i Przetargów, II piętro, pokój nr 22a.

Otwarcie ofert następuje poprzez portal EFO.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Zamawiający będzie stosował obligatoryjne przesłanki wykluczenia z postępowania określone w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp, z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp.

2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, tzn. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 uPzp, Zamawiający poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego formularza ofertowego (EFO), wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, wymienionych i opisanych szczegółowo poniżej.

4. Kompletna oferta musi zawierać dokumenty i zobowiązania zawarte w części XVI SIWZ.

5. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Szczegóły określone zostały w części XVIII SIWZ.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Town: Warszawa
Country: PL
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Dział VI rozdział 2 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
90900000; 98512000; Cleaning and sanitation services; Services of industrial workers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions