Poland-Tarnów: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Tarnów: Engineering design services
OJEU (High Value) 073536-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Postal address: ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Town: Tarnów
Postal code: 33-100
Country: PL
Contact person: Katarzyna Radecka
Telephone: +48 943484713
E-mail: katarzyna.radecka@psgaz.pl
Fax: +48 943460460
NUTS code: PL426
Main address (URL): https://www.psgaz.pl/


Section II: Object of Contract


Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w miejscowości Koszalin, ul. 4-go Marca na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

Reference number: 2019/WB00/WP-002256

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (w tym kosztorysu inwestorskiego) dotyczącej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w m. Koszalin, ul. 4-go Marca w następującym zakresie:

Stan istniejący:

1) gazociąg n/c dn200 stal Lca=700,00 mb;

2) przyłącze n/c PE de 125 Lca=10,00 mb – ul. 4-go Marca budynek 1,3,6 – pozostaje;

3) przyłącze n/c PE de 125 Lca=12,00 mb – ul. 4-go Marca budynek 4, Reymonta 34

— pozostaje.

Stan docelowy:

1) gazociąg n/c PE100 RC SDR 17 dn225 Lca=700,00 mb;

2) istniejące przyłącza PE de125 przełączyć do projektowanego gazociągu n/c PE de 225.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL42
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Koszalin, ul. 4-go Marca, województwo Zachodniopomorskie.

II.1.4) Short description

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej (w tym kosztorysu inwestorskiego) dotyczącej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w m. Koszalin, ul. 4-go Marca w następującym zakresie:

Stan istniejący:

1) gazociąg n/c dn200 stal Lca=700,00 mb;

2) przyłącze n/c PE de 125 Lca=10,00 mb – ul. 4-go Marca budynek 1,3,6 – pozostaje;

3) przyłącze n/c PE de 125 Lca=12,00 mb – ul. 4-go Marca budynek 4, Reymonta 34

— pozostaje.

Stan docelowy:

1) gazociąg n/c PE100 RC SDR 17 dn225 Lca=700,00 mb;

2) istniejące przyłącza PE de125 przełączyć do projektowanego gazociągu n/c PE de 225.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 240-590138

Contract No:
1
Title:

Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w miejscowości Koszalin, ul. 4-go Marca na potrzeby PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie
Section V: Complementary information


Additional information:

1. Zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 24 aa ustawy, co oznacza, iż Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca będzie uchylać się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.

3. Wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ). Jednolity dokument należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PSG. Szczegółowe informacje dotyczące złożenia dokumentu JEDZ opisano w pkt 8.1.2. SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 Pzp (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Pzp) oraz na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 1), 5), 6), 7), 8) Pzp z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7–10 Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; 71248000; Engineering design services; Supervision of project and documentation;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions