Poland-Białe Błota: Meteorology services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Białe Błota: Meteorology services
OJEU (High Value) 073543-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.
Postal address: ul. Paderewskiego 1
Town: Białe Błota
Postal code: 86-005
Country: PL
Telephone: +48 523654635
E-mail: i.przybylska@bzg.aero
Fax: +48 523654619
NUTS code: PL613
Main address (URL): http://www.plb.pl


Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie przez certyfikowany podmiot usług w zakresie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej w strefie ruchu lotniskowego PLB S.A. – (AFIS) oraz w zakresie osłony prognostycznej lotniska (MET)

Reference number: 2018/06/00002

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie przez certyfikowany podmiot usług w zakresie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej w strefie ruchu lotniskowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – (AFIS) oraz usług w zakresie osłony prognostycznej lotniska Bydgoszcz (MET)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „Świadczenie przez certyfikowany podmiot usług w zakresie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej w strefie ruchu lotniskowego Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – (AFIS) oraz usług w zakresie osłony prognostycznej lotniska Bydgoszcz (MET)”.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 238-585128
Section V: Complementary information


Additional information:

Postępowanie został unieważnione z uwagi na fakt, że cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przekraczała kwotę jaką zamawiający zmierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej 144 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
71351610; 71351600; 60445000; 79711000; Meteorology services; Weather-forecasting services; Aircraft operating services; Alarm-monitoring services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions