Poland-Warsaw: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Construction work
OJEU (High Value) 073593-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-13
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Ministerstwo Obrony Narodowej
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Restricted procedure

Description :


Official name: Ministerstwo Obrony Narodowej
Postal address: al. Niepodległości 218
Town: Warszawa
Postal code: 00-911
Country: PL

E-mail: zamowienia@mon.gov.pl
Fax: +48 261840642

Main address (URL): https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Wykonanie remontu węzłów sanitarnych i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, nr sprawy 27/ZP/19


NUTS code: PL

1. Przedmiotem zamówienia jest newralgiczna robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu węzłów sanitarnych i instalacji wod.-kan. w budynku nr 4 przy al. Niepodległości 218 w Warszawie – zadanie nr 80116.

2. Budynek nr 4 został ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych m. st. Warszawy na podstawie zarządzenia Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012 r. w sprawie założenia ewidencji zabytków Miasta Stołecznego Warszawy. Przedmiotowe budynki użyteczności publicznej znajduje się na terenie zamkniętym w rozumieniu Ustawy z dnia 17.5.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót, niejawnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania remontowego nr 80116.

4. W realizacji przedmiotu umowy występują następujące rodzaje czynności związane z wykonaniem robót budowlanych, które wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:

1) rodzaje czynności realizowanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne:

a) czynności związane z kierowaniem budową, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo budowlane (kierownik budowy);

b) czynności związane z kierowaniem robotami budowlanymi i ich nadzorowaniem, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo budowlane (kierownicy robót budowlanych) w specjalnościach:

— konstrukcyjno-budowlanej,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

— instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) Rodzaje czynności realizowanych przez osoby wykonujące roboty budowlane na terenie budowy zgodnie z art. 3 ust. 7 ustawy Prawo budowlane:

a) czynności związane z przygotowaniem terenu budowy (CPV 45100000);

b) czynności związane ze wznoszeniem kompletnych obiektów budowlanych lub ich części (45200000);

c) czynności związane z wykonaniem instalacji budowlanych (CPV 45300000)

d) czynności związane z wykonaniem robót budowlanych wykończeniowych (CPV 45400000).

5. W celu właściwego przygotowania oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom zaproszonym do złożenia ofert niżej wymienione dokumenty jawne:

— Przedmiary robót,

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,

— Kosztorysy nakładcze ślepe (ryzyko zastosowania pliku w formacje ATH ponosi Wykonawca),

— wzór „Harmonogram rzeczowo-finansowy”,

— projekt „Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego”,

— wzór „Tabeli elementów scalonych”,

— wzór „Wykaz środków trwałych”,

— wzór „Porozumienie w sprawie naliczenia należności z tytułu zużycia zimnej wody, energii elektrycznej i odprowadzenia ścieków w trakcie realizacji robót budowlanych dotyczących umowy”.

Dokumentacja zastrzeżona:

— projekty budowlano-wykonawcze.

6. Dokumentacja zastrzeżona może być udostępnienia do wglądu Wykonawcom, którzy zostaną zaproszeni do złożenia oferty, spełniającym wymagania związane z ochroną informacji niejawnych, po okazaniu:

a) upoważnień kierownika jednostki organizacyjnej wydanych na podstawie art. 21. ust. 4 Ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych lub poświadczeń bezpieczeństwa i zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, o których mowa w art. 19 i 20 przywołanej powyżej ustawy, przez wszystkich przedstawicieli Wykonawców;

b) pisemnych upoważnień dla wskazanych przedstawicieli do zapoznania się z dokumentacją.

7. Dokumentacja zostanie udostępniona po uprzednim uzgodnieniu terminu wglądu.
3 637 556,11

23,00


IV.1.1) Type of procedure: Restricted
IV.1.1) Type of procedure: Restricted procedure


27/ZP/19

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 143-353567

26
07
2019


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 182-444573

20
09
2019


27
01
2020
1
0Official name: MProjekt Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Przewodowa 29
Town: Warszawa
Postal code: 04-874


2 481 582,43


3 637 556,11

23,00
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
URL: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
URL: http://uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

10
02
2020

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45100000; 45200000; 45300000; 45400000; 45453000; 45421100; 45223100; 45262520; 45432120; 45410000; 45310000; 45232410; 45332200; 45331210; Construction work; Site preparation work; Works for complete or part construction and civil engineering work; Building installation work; Building completion work; Overhaul and refurbishment work; Installation of doors and windows and related components; Assembly of metal structures; Bricklaying work; False floor installation work; Plastering work; Electrical installation work; Sewerage work; Water plumbing work; Ventilation installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions