Bulgaria-Sofia: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Construction work
OJEU (High Value) 074193-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-16 17:30:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
National registration number: 129010157
Postal address: ул. „Княз Борис I“ № 124
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Гергана Петрова
Telephone: +359 29822547
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.mvr.bg/dussd
Address of the buyer profile (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f7bf926d-d55c-48b6-ac27-426ff5293091/preustroistvo-vedomstven-stol-administrat-pomeshtenie-mvr-maria-luiza

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f7bf926d-d55c-48b6-ac27-426ff5293091/preustroistvo-vedomstven-stol-administrat-pomeshtenie-mvr-maria-luiza

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the following address:
Official name: Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — Министерство на вътрешните работи
National registration number: 129010157
Postal address: ул. „Княз Борис I“ № 124
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Contact person: Наталия Рашкова
Telephone: +359 29822274
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://www.mvr.bg/dussd
Address of the buyer profile (URL): https://www.mvr.bg/aop/dynamicProvider52/f7bf926d-d55c-48b6-ac27-426ff5293091/preustroistvo-vedomstven-stol-administrat-pomeshtenie-mvr-maria-luiza
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС — МВР, бул. „Кн. „Мария Луиза“ № 91 — гр. София


II.1.4) Short description

Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС — МВР, бул. „Кн. „Мария Луиза“ № 91 — гр. София съгласно инвестиционен работен проект.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 650000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BG411
II.2.3.2) Main site or place of performance:

gр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 91

II.1.4) Short description

Преустройство на клуб-ресторант в административни помещения за нуждите на ДБДС — МВР, бул. „Кн. „Мария Луиза“ № 91 — гр. София съгласно инвестиционен работен проект за обекта по части, както следва: „Архитектурна“; „Конструктивно становище“; „Електро“; „Електро — CCTV“; „Електро — ПОС“; „Електро — АПИС“; „Електро — АСПП и КД“; „Електро — СКС“; „Водоснабдяване и канализация“; „Отопление, вентилация и климатизация“; „План за безопасност и здраве“; „План за управление на строителните отпадъци“; „Енергийна ефективност“; „Оценка на ЕЕ“; „Противопожарна безопасност“.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 650000.00
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Обществената поръчка се провежда при условията на чл. 114 от ЗОП, тъй като финансирането ѝ не е осигурено.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Информация за съответствие с критерия за подбор се посочва в единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“, „Вписване в съответния професионален регистър“, част от офертата на участника, а доказателствата за съответствие с критерия за подбор (удостоверение за вписване в ЦПРС и валиден контролен талон към него съгласно Закона за камарата на строителите) се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП. Не се изисква представянето на заверено копие на документи, когато информацията е достъпна чрез публичен безплатен регистър.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Участникът следва да е има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (100 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ. Информацията за съответствие с критерият за подбор се посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, част от офертата на участника. Съответствието с този критерий се доказва с копие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ, а доказателствата за съответствие с критерия за подбор се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединения, които не са юридически лица, да се спазват изискванията на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им съгласно чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума на застраховката съгласно чл. 5 ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (100 000 BGN) или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава — члена на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 171а от ЗУТ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. Участникът следва да е изпълнил строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Под сходни с предмета и обема следва да се разбират дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради (основен ремонт или изграждане на нови сгради). Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретен вид“. Съответствието с този критерий се доказва със списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел В „Технически и професионални способности“, „За поръчки за строителство: технически лица или органи, които ще извършат строителството“. Съответствието с този критерий се доказва със списък на технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството.

3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството EN:ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради. Информация за съответствие с изискването участникът посочва в ЕЕДОП, част IV, раздел Г, „Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за осигуряване на качеството“. Съответствието с този критерий се доказва с валиден сертификат, издадени на името на участника от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА БСА или друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Участникът да е изпълнил за последните 5 години от датата на подаване на офертата минимум 1 строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката. Под сходни с предмета и обема следва да се разбират дейности по изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на сгради (основен ремонт или изграждане на нови сгради).

2. Участникът да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:

— минимум 1 технически ръководител, отговарящ на изискванията на чл. 163а от ЗУТ,

— минимум 1 специалист с професионална квалификация и професионален опит по част „Архитектурна“, ВиК, „Електро“, ОВК, както и с минимум 10 строителни работника, които ще изпълняват строителството.

3. Участникът да прилага система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент с обхват дейности по изпълнение на СМР и основен ремонт на сгради.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-16
IV.02.02) Local time 17:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-18
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

В Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР на адрес гр. София, ул. „Княз Борис І“ № 124


Additional information:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощни (оригинал или копие, заверено „вярно с оригинала“) от участника, даващо им възможност да го представляват.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Гаранцията за изпълнение на договор за обществена поръчка е 5 % (пет на сто) от стойността му без ДДС. 50 % от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване задълженията на изпълнителя по време на гаранционните срокове на СМР. Гаранцията се представя от изпълнителя преди сключване на договора под формата на парична сума или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението му чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията са уредени в проекта на договор.

2. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от основанията по чл. 54, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 5 и чл. 107 от ЗОП, по чл. 3, т. 8, без да са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл. 69 и пар. 2, ал. 1 от ДР от ЗПКОНПИ, както и участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена и/или части от нея. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички или някое от изискванията на възложителя съгласно техническата спецификация Възложителят ще отстранява от участие участник в случаите по чл. 35а, ал. 3, изр. трето от ППЗОП. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата:

— участник, допуснал аритметична грешка (неточност) в ценовото си предложение и/или в КСС, при несъответствие на общата стойност, посочена в ценовото предложение и КСС, както и при ценово предложение, надвишаващо прог. ст-ст на поръчката,

— участник, който не предложи единична цена и/или обща цена и/или обща стойност за всички видове и количества по част/и, както и ако не предложи обща стойност за изпълнение на част и/или стойността на 10 % непредвидени разходи и/или обща стойност за изпълнение на част с включени 10 % непредвидени разходи и/или обща стойност за изпълнение на всички части с включени 10 % непредвидени разходи,

— участник, които предложи по-голям размер/-и на единичен/-чни показател/-и за ценообразуване на стр. продукция при възникване на непредвидени видове СМР от максималните посочени от възложителя.

3. При изготвяне на ценовото предложение участниците следва да се съобразяват с размера на ед. показатели за ценообразуване на стр. продукция при възникване на непредвидени видове СМР, като същите да не са по-големи от:

— часова ставка— 4,30 BGN/ч.ч.,

— допълнителни разходи върху труда — 80 %,

— доставно-складовите и транспортни разходи — 7 % върху стойността на материалите,

— печалба — не по-голяма от 7 % върху стойността на изпълнените СМР.

Ст-тта на предложените от участниците ед. показатели на ценообразуване остава непроменена до края на изпълнението на договора.

4. Участниците могат да получат необх. инф. за приложимите правила и изисквания относно задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р БЪЛГАРИЯ от НОИ, НАП, Агенция по заетостта, ИА „Главна инспекция по труда“ към МТСП, МОСВ.

5. Участниците в процедурата представят документите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП (обн. ДВ, бр. 28/2016 г.). Съдържанието на документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на предлаганите документи и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

6. Когато участник в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, се изисква копие от документа за създаване на обединението, както и следната информация: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.

7. Изпълнението на договора е отложено съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при осигурено финансиране, за което обстоятелство възложителят уведомява писмено изпълнителя чрез уведомление.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Сектор „Правно-нормативно обслужване“ на дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ — МВР
Postal address: ул. „Княз Борис I“ № 124
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29822567
E-mail: int.82@mvr.bg
Fax: +359 29813010
URL: http://www.mvr.bg/dussd

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; Construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions