Czechia-Prague: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Construction work
OJEU (High Value) 074327-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority České přístavy, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: České přístavy, a.s.
National registration number: 45274592
Postal address: Jankovcova 6
Town: Praha 7
Postal code: 170 00
Country: CZ
Contact person: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
Telephone: +420 545120276
E-mail: boris.vrbka@rts.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): http://www.czechports.cz/
Address of the buyer profile (URL): http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/c349487d-c7af-4ed3-a8a1-d31b3d78d555
I.4) Type of the contracting authority:
zadavatel dle § 4 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
I.5.2) Other activity -
provoz veřejných přístavů

Section II: Object of Contract


Title:

Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba

Reference number: 6029

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba“, spočívající v rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu, zejména v prodloužení kolejí a v rozšíření skladovacích a manipulačních ploch, jakož i ve výstavbě dalších souvisejících objektů. Součástí předmětu je i stavební připravenost pro osazení kolejových kontejnerových jeřábů na elektrický pohon jako hlavních překladních mechanismů.

Total Value:
CZK 189867673.57

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ020
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Místem plnění je přístav Mělník.

II.1.4) Short description

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby „Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí v přístavu Mělník, 3. stavba“, spočívající v rozšíření stávajícího kontejnerového terminálu, zejména v prodloužení kolejí a v rozšíření skladovacích a manipulačních ploch, jakož i ve výstavbě dalších souvisejících objektů. Součástí předmětu je i stavební připravenost pro osazení kolejových kontejnerových jeřábů na elektrický pohon jako hlavních překladních mechanismů (dále i jen „Projekt“).

Projekt je umístěn v oploceném areálu přístavu Mělník, v prostoru mezi ochrannou hrází PPO Mělník na pravém břehu Labe a plochami stávajícího terminálu kombinované dopravy Topůlky. Uvedený prostor je v současné době nevyužívaným prostorem přístavu. Po výstavbě ochranné hráze byl v rámci terénních úprav (stavby: Ekologizace kontejnerového terminálu a úpravy vlečkových kolejí, 3. stavba – hrubé terénní úpravy) v letech 2015-2016 proveden zásyp snížených ploch přibližně na úroveň koruny ochranné hráze PPO Mělník. Část navrhované stavby zasahuje do stávajících ploch terminálu Topůlky, po dokončení dojde k přímému propojení navrhované stavby a terminálu Topůlky.

Stavbou dotčené plochy jsou částečně nezastavěné, pouze připravené pro další výstavbu. Projekt navazuje na stávající zpevněné plochy přístavu a jeho součástí jsou vlečkové koleje.

V rámci Projektu budou vybudovány nové manipulační a skladovací plochy a zařízení pro efektivní využívání areálu přístavu a je tak plně v souladu s charakterem území.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Projekt je spolufinancován z programu Evropské unie CEF Transport.


Additional information:

Ke spolufinancování předmětu plnění veřejné zakázky z nadepsaného dotačního programu byla mezi zadavatelem a Výkonnou agenturou pro inovace a sítě uzavřena grantová dohoda č. INEA/CEF/TRAN/M2015/1138714.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 200-485015


2020-01-22

3
3
Official name: Swietelsky stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby Západ
National registration number: 48035599
Postal address: Zemská ul. 259
Town: Ejpovice
Postal code: 337 01
Country: CZ
Telephone: +420 607980975
E-mail: m.jakoubek@swietelsky.cz
NUTS code: CZ031
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 189867673.57

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45233000; 45234100; 71250000; Construction work; Construction, foundation and surface works for highways, roads; Railway construction works; Architectural, engineering and surveying services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions