Poland-Warsaw: Construction work

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Construction work
OJEU (High Value) 074328-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Polskie Koleje Państwowe S.A.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Polskie Koleje Państwowe S.A.
Postal address: Al. Jerozolimskie 142 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-305
Country: PL
Contact person: PKP S.A. Centrala, Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142 A, 02-305 Warszawa
Telephone: +48 224749141
E-mail: przetargi@pkp.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.pkp.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
spółka skarbu państwa
I.5.2) Other activity -
spółka skarbu państwa

Section II: Object of Contract


Title:

Przebudowa dworca kolejowego Szepietowo, przebudowa dworca kolejowego Jabłoń Kościelna

Reference number: KFZ/2019/WNP-010666

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dworca kolejowego Szepietowo oraz przebudowie dworca kolejowego Jabłoń Kościelna, w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 2 do SIWZ OPZ zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę, w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.

2. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części dalej zwane „częściami” lub „zadaniami”: Zad. nr I przebudowa dworca kolejowego Szepietowo, zad. nr II przebudowa dworca kolejowego Jabłoń Kościelna.

3. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia.

Total Value:
PLN 12737943.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Przebudowa dworca kolejowego Szepietowo

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Szepietowo, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie dworca kolejowego Szepietowo” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ (OPZ) oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia, dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę). Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9a do SIWZ, zwana dalej „umowa” oraz w OPZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Europejski Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Additional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Przebudowa dworca kolejowego Jabłoń Kościelna

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL841
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Jabłoń Kościelna, POLSKA.

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Przebudowie dworca kolejowego Jabłoń Kościelna” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do SIWZ (OPZ) oraz w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania dworca kolejowego.

2. Opis przedmiotu zamówienia, dalej „OPZ”, stanowi załącznik nr 2 do SIWZ (zawiera: projekt budowlany, projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót, pozwolenie na budowę). Zamawiający podkreśla, iż wszystkie roboty objęte zakresem zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wytycznymi Zamawiającego, zaleceniami i wydanymi decyzjami oraz przepisami prawa i normami. Zamawiający wskazuje, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi zamkniętego katalogu opisu robót. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy – załącznik nr 9a do SIWZ, zwana dalej „umowa” oraz w OPZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Europejski Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Additional information:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podst. dotychczasowemu Wykonawcy. Suma wartości tych zamówień nie przekroczy 20 % wartości zamówienia podstawowego.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 192-465447

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Przebudowa dworca kolejowego Szepietowo


2020-02-06

3
3
0
0
3
Official name: PB Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3
Town: Białystok
Postal code: 15-092
Country: PL
NUTS code: PL841
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 4070135.05
Total Value:
PLN 4099835.43


Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Przebudowa dworca kolejowego Jabłoń Kościelna


2020-02-06

3
3
0
0
3
Official name: PB Pożarski Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
Postal address: ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3
Town: Białystok
Postal code: 15-092
Country: PL
NUTS code: PL841
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 3175758.07
Total Value:
PLN 3013229.54


Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wartość w sekcji II.1.7 dot. łącznej szacunkowej wartości zamówienia. Przedmiotowe postępowanie jest częścią większego zamówienia.

2. Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia w sekcji V.2.4 dot. wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587840
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45000000; 45213320; 31000000; 31625200; 32000000; 32323500; 32581000; 45110000; 45111200; 45112700; 45220000; 45300000; 45310000; 45311000; 45311100; 45311200; 45312100; 45312200; 45312310; 45314300; 45317000; 45331100; 45331211; 45332000; 45333000; 45343000; 45400000; 45422100; 45443000; 45450000; 45453000; 45233140; 45330000; 45314000; Construction work; Construction work for buildings relating to railway transport; Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting; Fire-alarm systems; Radio, television, communication, telecommunication and related equipment; Video-surveillance system; Data-communications equipment; Building demolition and wrecking work and earthmoving work; Site preparation and clearance work; Landscaping work; Engineering works and construction works; Building installation work; Electrical installation work; Electrical wiring and fitting work; Electrical wiring work; Electrical fitting work; Fire-alarm system installation work; Burglar-alarm system installation work; Lightning-protection works; Installation of cable infrastructure; Other electrical installation work; Central-heating installation work; Outdoor ventilation installation work; Plumbing and drain-laying work; Gas-fitting installation work; Fire-prevention installation works; Building completion work; Woodwork; Facade work; Other building completion work; Overhaul and refurbishment work; Roadworks; Plumbing and sanitary works; Installation of telecommunications equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions