Poland-Warsaw: Engineering works and construction works

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Engineering works and construction works
OJEU (High Value) 074331-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Postal address: Wronia 53
Town: Warszawa
Postal code: 00-874
Country: PL
Contact person: prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie, al. Boh. Warszawy 33, Szczecin
Telephone: +48 914325320
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
NUTS code: PL42
Main address (URL): www.gddkia.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY
I.5.2) Other activity -
zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object of Contract


Title:

Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin–Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)

Reference number: GDDKiA O.Sz.D-3.2410.9.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

„Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin–Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”

Opis zamówienia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-11 na odcinku Koszalin–Szczecinek, odcinek 2 od km 18+400 do km 37+680.

Zadanie polega na zaprojektowaniu, uzyskaniu wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń i prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, budowie ww. odcinków oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jest to zamówienie powyżej 20 000 000,00 EUR.

Total Value:
PLN 388862641.66

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL42
II.1.4) Short description

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie w szczególności nast. zasadniczych robót bud.: budowę drogi ekspresowej S11 o długości ok. 19 km, węzły drogowe: Koszalin Południe, Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP): Dargin kat. I – obustronny, Obwody Utrzymania Drogowego (OD) z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi – nie dotyczy, przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, budowę dróg innych niż droga ekspresowa (w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, budowa dróg obsługujących tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe), budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów,w przypadku skrzyżowania drogi krajowej z linią kolejową – zaprojektowanie i budowa skrzyżowania dwupoziomowego, w sposób umożliwiający likwidację przejazdów znajdujących się w odległości 3 km z każdej strony wybudowanego skrzyżowania dwupoziomowego – nie dotyczy, przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową, pasy technologiczne, obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową, system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne retencyjno-infiltracyjne i inne, przepompownie, urządzenia ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym, zieleń, infrastrukturę dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetyczne zasilające i oświetleniowe, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczające ścieki sanitarne, sieci gazowe, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne, przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrotechnicznych, urządzeń kolejowych i innych, wyburzenia budynków i obiektów budowlanych, sieć teletechniczną na potrzeby Zamawiającego, oświetlenie drogowe, urządzenia BRD: oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej, oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego, po zakończeniu robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, plac budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę, wykonanie napraw w zakresie przywrócenia dróg, nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę, lub budynków uszkodzonych w skutek działań Wykonawcy do stanu technicznego nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracować szkic przebiegu granic tych pasów drogowych, wszelkie roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, system zarządzania ruchem. roboty związane z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie stałej organizacji ruchu na drodze krajowej i odcinkach przebudowywanych dróg, wykonanie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), aktualizację i uzupełnienie badań geotechnicznych i udokumentowanie posiadanych danych (w tym archiwalnych) w opinii geotechnicznej (jeśli zachodzi taka potrzeba), dokumentacji badań pod. gruntowego i projekcie geotechnicznym, opracowanie dokumentacji powykon.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Przedłużenie okresu gwarancji jakości na następujące elementy: ekrany akustyczne wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze
Weighting: 30

Criteria: Termin realizacji kontraktu
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 043-096937


2020-02-07

14
2
1
14
Official name: Mostostal Warszawa S.A.
Town: Warszawa
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
PLN 388862641.66


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
45220000; 45233120; 45231400; 45232300; 45111000; 45231300; 71320000; 71420000; 71330000; Engineering works and construction works; Road construction works; Construction work for electricity power lines; Construction and ancillary works for telephone and communication lines; Demolition, site preparation and clearance work; Construction work for water and sewage pipelines; Engineering design services; Landscape architectural services; Miscellaneous engineering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions