Poland-Warsaw: Office furniture

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Office furniture
OJEU (High Value) 074512-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-19 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojskowy Instytut Medyczny
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojskowy Instytut Medyczny
Postal address: ul. Szaserów 128
Town: Warszawa
Postal code: 04-141
Country: PL
Contact person: Łukasz Sobczuk
E-mail: lsobczuk@wim.mil.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.wim.mil.pl
Address of the buyer profile (URL): www.bip.wim.mil.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://wim.eb2b.com.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://wim.eb2b.com.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych i wyposażenia

Reference number: P/025/2020/SZ/WIM - 11/ZP/20

II.1.4) Short description

Dostawa mebli biurowych, mebli medycznych i wyposażenia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Meble biurowe I

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Meble biurowe I – 16 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 450,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Meble biurowe II (krzesła, fotele, kanapy) – 4 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 100,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Meble medyczne

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Meble medyczne – 40 pozycji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami rozdziału 10 SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Wyposażenie

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowy Instytut Medyczny, 04-141 Warszawa 44, ul.Szaserów 128, POLSKA

II.1.4) Short description

Wyposażenie – 2 pozycje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 5 %
Cost/Price
Weighting: 95 %
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 50,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z zapisami Rozdziału 10 SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

III.2.2) Contract performance conditions

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-19
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-17
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-19
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego, adres: https://wim.eb2b.com.pl/.

Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej Zamawiającego.


Additional information:

Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego: budynek nr 32 (oddział techniczno-eksploatacyjny), pokój nr 429.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1, 4, 8 ustawy.

2. Żaden z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy.

3. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca złoży wraz z ofertą (przy użyciu platformy zakupowej) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ) – stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. JEDZ należy przygotować zgodnie z zapisami rozdz. 12 pkt 19 SIWZ.

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających:

1) brak podstaw wykluczenia;

2) że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego zgodnie z rozdz. 6 pkt 2 SIWZ.

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 2.1 ppkt 2, 5, 6 rozdz. 6 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6. Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 i pkt 3 ppkt 2 lit. b Rozdz. 6 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 2 lit. a rozdz. 6 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 Rozdz. 6 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 rozdz. 6 SIWZ stosuje się.

8. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.1 ppkt 1 rozdz. 6 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt 1 SIWZ rozdz. 6, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 4 zdanie pierwsze rozdz. 6 SIWZ stosuje się.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy.

2. Na podstawie art. 180 ust. 1 Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach określonych odpowiednio w art. 182 ustawy. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587706
Fax: +48 224587700
URL: http://uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
39130000; 33192000; 33190000; Office furniture; Medical furniture; Miscellaneous medical devices and products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions