Croatia-Karlovac: Electricity

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Croatia-Karlovac: Electricity
OJEU (High Value) 074553-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-13 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Grad Karlovac
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Grad Karlovac
National registration number: 25654647153
Postal address: Banjavčićeva 9
Town: Karlovac
Postal code: 47000
Country: HR
Contact person: Tihana Belavic Ostrogonac
Telephone: +385 47628206
E-mail: tihana.ostrogonac@karlovac.hr
NUTS code: HR
Main address (URL): www.karlovac.hr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2020/S+0F2-0005923

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu

Reference number: Ev.br. 226/19

II.1.4) Short description

Predmet ovog postupka javne nabave je opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na razdoblje od 3 godine.

Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50 % električne energije iz obnovljivih izvora.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 7500000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HR
II.1.4) Short description

Predmet ovog postupka javne nabave je opskrba električnom energijom za javnu rasvjetu na razdoblje od 3 godine. Isporučena električna energija mora sadržavati minimalno 50 % električne energije iz obnovljivih izvora.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Električna energija iz obnovljivih izvora energije
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: HRK 7500000.00
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Sukladno točki 23.1. Dokumentacije o nabavi - Uvjeti sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti.

Gospodarski subjekt mora biti upisan u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Sukladno točki 25.1. Gospodarski subjekt kao dokaz ispunjavanja kriterija iz Točke 23.1. u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: točka 1), za ponuditelja i člana zajednice ponuditelja.

Javni Naručitelj, sukladno članku 263. st.1. Zakona o javnoj nabavi, će od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljinju ponudu zatražiti, a sve radi dokazivanja traženih kriterija za odabir gospodarskog subjekta:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-13
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-13
IV.02.07) Local time 09:00
IV.02.07) Place

Gradska uprava Grada Karlovca.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
09310000; Electricity;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions