Poland-Zambrów: Industrial machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Zambrów: Industrial machinery
OJEU (High Value) 074607-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-23 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie
Postal address: ul. Polowa 19
Town: Zambrów
Postal code: 18-300
Country: PL
Contact person: Mieczysław Kaczyński
Telephone: +48 862712118
E-mail: pgkzambrow@poczta.onet.pl
Fax: +48 862712118
NUTS code: PL842
Main address (URL): http://www.pgkzambrow.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://pgk.zambrow.bip-gov.info.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa rozdrabniacza mobilnego na potrzeby Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gm. Zambrów

Reference number: RPO/2/2020

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rozdrabniacza mobilnego w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów”


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL842
II.2.3.2) Main site or place of performance:

gmina Zambrów

II.1.4) Short description

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rozdrabniacza mobilnego w ramach inwestycji pn. ”Rozbudowa instalacji MBP Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów”

II.2.5) Award criteria:

Criteria: okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: termin płatności
Weighting: 10

Criteria: termin realizacji
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

WND-RPPD.06.01.00-20-0005/18


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.2.2) Contract performance conditions

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający ponadto wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 0/100).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-23
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-21
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-23
IV.02.07) Local time 09:15
IV.02.07) Place

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, ul. Polowa 19, świetlica (I piętro).


Section V: Complementary informationAdditional information:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

e) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170);


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

8.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

8.9.1. dokumentu, o którym mowa w pkt VI.3) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8.9.2. dokumentu, o którym mowa w pkt VI.3) lit. b – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

8.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.9.1 oraz pkt 8.9.2 lit a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

8.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 8.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 stosuje się odpowiednio.

8.12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt VI.3) lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 8.9, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 8.10 stosuje się odpowiednio.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
42000000; Industrial machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions