Poland-Toruń: Miscellaneous medical devices and products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Toruń: Miscellaneous medical devices and products
OJEU (High Value) 074679-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-02-14
Deadline 2020-03-19 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
Postal address: ul. Świętego Józefa 53-59
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Telephone: +48 566793496
E-mail: zamow_publ@wszz.torun.pl
Fax: +48 566793682
NUTS code: PL
Main address (URL): www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.platformazakupowa.pl/wszz_torun

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
www.platformazakupowa.pl/wszz_torun
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa sprzętu i akcesoriów chirurgicznych – 5 zadań

Reference number: W.Sz.Z: TZ-280-20/20

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i akcesoriów chirurgicznych – 5 zadań.

2. Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki od nr 2/1 do nr 2/5 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. św. Józefa 53–59

II.1.4) Short description

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/1 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Zadanie nr 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. św. Józefa 53–59

II.1.4) Short description

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. św. Józefa 53–59

II.1.4) Short description

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/3 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Zadanie nr 4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. św. Józefa 53–59

II.1.4) Short description

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/4 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Magazyn zlokalizowany na terenie siedziby Zamawiającego przy ul. św. Józefa 53–59

II.1.4) Short description

Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2/5 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie

2. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – zał. nr 8 do SIWZ, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także nw. dokumenty potwierdzające te okoliczności, tj.:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w zał. nr 7 do SIWZ;

3) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W celu złożenia oświadczenia można wykorzystać wzór zawarty w zał. nr 7 do SIWZ;

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie (www.platformazakupowa.pl/wszz_torun informacje), o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie danego postępowania, której adres wskazany jest na stronie (www.platformazakupowa.pl/wszz_torunoświadczenie) o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu:

1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4.1. Zamawiający żądał będzie od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy (tego którego oferta zostanie najwyżej oceniona), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia wymienionych w rozdziale III pkt 3b ppkt 1–4 SIWZ.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja) – zał. nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokument potwierdzający te okoliczności tj.:

a) posiada dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:

— zadanie nr 1 – 23 744,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 55 200,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 94 077,04 PLN,

— zadanie nr 4 – 160 164,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 115 000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na kilka zadań należy wykazać się dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na minimalną sumę gwarancyjną równą sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

3) Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wstępne oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (część IV sekcja) – zał. nr 8 do SIWZ, a ten którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego także dokumenty potwierdzające okoliczności, że dysponuje:

a) wykazem minimum 2 dostaw wykonanych w zakresie dostaw wyrobów medycznych o wartości minimum:

— zadanie nr 1 – 17 808,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 41 400,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 70 557,78 PLN,

— zadanie nr 4 – 120 123,00 PLN,

— zadanie nr 5 – 86 250,00 PLN.

Brutto każda dostawa, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

Wykaz dostaw przygotować wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca składający ofertę na kilka zadań musi wykazać się wykonanymi minimum 2 dostawami o wymaganej wartości łącznej równej sumie tych zadań, których dotyczy oferta.

2.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2.2.1. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą na platformie zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w formie oryginału podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

2.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami; lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

2.7. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia,o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-03-19
IV.02.02) Local time 09:30


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-17
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-03-19
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Rydygiera w Toruniu, ul. Konstytucji 3 Maja 42 ,87-100 Toruń, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

18. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

a) Oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (aktualne deklaracje zgodności oraz certyfikaty jednostki notyfikowanej) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego.

Pozostałe wymagane dokumenty stanowiące integralną część „oferty“ wymagane na etapie jej składania:

a) dokument potwierdzający wpłatę wadium we właściwej wysokości.

17. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów,o których mowa w § 5 pkt 1 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia i rozdziale III pkt 3b ppkt 1 i 4 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21;

2) pkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

17.1. Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

17.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia,zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1 stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

17.3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 17.1 stosuje się.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dok.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonym odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługuje również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

8. Środki ochrony prawnej szczegółowo unormowane są w dziale VI ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
33190000; Miscellaneous medical devices and products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions