Bulgaria-Sofia: Chemical reagents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Chemical reagents
OJEU (High Value) 074691-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Изпълнителна агенция по околна среда
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Изпълнителна агенция по околна среда
National registration number: 831901762
Postal address: бул. „Цар Борис III“ № 136
Town: София
Postal code: 1618
Country: BG
Contact person: Росица Христова
Telephone: +359 29406432
E-mail: rhristova@eea.government.bg
Fax: +359 29509155
NUTS code: BG411
Main address (URL): http://eea.government.bg/
Address of the buyer profile (URL): http://eea.government.bg/bg/obyavi/obshtestveni-porachki-19/68
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Доставка на химикали, сертифицирани референтни материали (СРМ), референтни материали (РМ) и други за нуждите на ИАОС


II.1.4) Short description

Доставката на химикали, реактиви, разтворители, тест набори, буфери, микробиологични среди, сравнителни референтни материали и референтни материали и други е от изключително значение за подсигуряване на аналитичната дейност на лабораториите към ИАОС, както и за осъществяване на вътрешнолаборатоен качествен контрол при провеждане на изпитванията на компонентите и факторите на околната среда за реализиране на ангажиментите към НСМОС, РИОСВ и БД, както и поддържане на необходимото качество съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Тестове съвместими със спектрофотометър DR 3900

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.1.4) Short description

№ по ред/Наименование/Брой

1. Кюветен тест флуориди, обхват 0,1? 2,5 mg/l, с размер на кюветата 13 мм, 25 бр./опаковка 2

, с размер на кюветата 13 мм, 24 теста 19
2

, с размер на кюветата 13 мм, 24 теста 19
2

, 24 теста, с размер на кюветата 13 мм 64
2

, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 34
2

, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 5
2

, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 6
2

, 25 теста, с размер на кюветата 13 мм 2
2

9. Кюветен тест за цианиди, обхват 0,01? 0,6 mg/l CN, 25 бр./опаковка, с размер на кюветата 13 мм 26

10. Реагентен набор за цианиди, обхват 0,002? 0,240 mg/l CN, 100 бр./опаковка 13

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

Катализаторни таблетки

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.1.4) Short description

№ по ред/Наименование/Брой

1. Катализаторни таблетки за определяне на общ азот (5 mg Se + 5g K2SO4) 1 000 бр./оп. 3

O, 2 % Se) 1 кг 4
2
4
4
2

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

Сертифицирани референтни материали за определяне на VOC

II.2.1) Lot No: 29
NUTS code: BG
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Доставките следва да се извършат франко склада на ИАОС — гр. София и регионалните лаборатории съгласно разпределението, предвидено в техническата спецификация

II.1.4) Short description

№ по ред/Наименование/Брой

1. Сертифициран референтни материали за определяне на VOC CRM 1370 или еквивалентен, произведен съгласно ISO Guide 34 и ISO/IEC 17025 12

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 199-483020

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Тестове, съвместими със спектрофотометри DR 3900
II.2.1) Lot No: 14
Title:

Катализаторни таблетки
II.2.1) Lot No: 29
Title:

Сертифицирани референтни материали за определяне на VOC
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Съгласно чл. 197 от ЗОП


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33696300; Chemical reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions