Poland-Władysławowo: Building materials

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Władysławowo: Building materials
OJEU (High Value) 074696-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Abruko Sp. z o.o.
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Abruko Sp. z o.o.
Postal address: ul. Gdańska 78
Town: Władysławowo
Postal code: 84-120
Country: PL
Contact person: Przemysław Pawlina
Telephone: +48 586741141
E-mail: przemyslaw.pawlina@abruko.pl
Fax: +48 586740064
NUTS code: PL634
Main address (URL): http://bip.abruko.pl
I.4) Type of the contracting authority:
spółka komunalna
I.5.2) Other activity -
usługi komunalne i drogowe

Section II: Object of Contract


Title:

„Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych w roku 2020”

Reference number: ZP/07/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest cykliczne zaopatrywanie Zamawiającego w materiały budowlane polegające na ich dostawie i rozładunku w miejscach wskazanych w zleceniach udzielanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość odbioru własnym transportem – dotyczy części nr 1, 3, 4. Wówczas załadunek leży po stronie dostawcy. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części: część nr 1 – dostawy materiałów budowlanych: kostka betonowa; część nr 2 – dostawy materiałów budowlanych: krawężnik, obrzeże, płyta ażurowa, opornik; część nr 3 – dostawy materiałów budowlanych: podsypka cementowo-piaskowa, beton towarowy; część nr 4 – dostawy materiałów budowlanych: kruszywo kamienne, piasek, kruszbet; część nr 5 – dostawy materiałów budowlanych: płyta YOMB. Podane w SIWZ ilości materiałów budowlanych stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości zamówionego materiału budowlanego mogą być mniejsze. W takim przypadku dostawcy nie służą z tego tytułu roszczenia.

Total Value:
PLN 2376555.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: kostka betonowa

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, spośród następujących: siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego. Zamawiający zastrzega możliwość odbioru własnym transportem materiałów budowlanych – kostka betonowa (część nr 1). Wówczas załadunek leży po stronie dostawcy. Zamawiający każdorazowo będzie przewidywał zapotrzebowanie na daną budowę wysyłając pocztą elektroniczną do dostawcy zamówienie w celu przygotowania do dostawy danej ilości materiałów budowlanych. Ilość materiałów wskazana w zamówieniu musi być przygotowana do dostawy w terminie 7 dni od daty wysłania zamówienia pocztą elektroniczną. Dostawy materiałów do miejsc wskazanych w zamówieniu będą realizowane w ciągu 2 dni od zgłoszenia telefonicznego lub e-mail przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Z reguły dostawy danego zamówienia będą wykonywane pełnymi transportami. Zamawiający zastrzega, że ostatnia partia dostawy danego zamówienia może być realizowana jako dostawa z niepełnym transportem. W związku z powyższym dostawca nie będzie domagał się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą kostki z niepełnym transportem. Cena ofertowa na dostawę materiałów budowlanych powinna obejmować; wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek w miejscu dostawy, oraz nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez dostawcę.

Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii materiału. Podane powyżej ilości materiałów budowlanych stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości zamówionego materiału budowlanego mogą być mniejsze. W takim przypadku dostawcy nie służą z tego tytułu roszczenia. Palety zwracane będą dostawcy na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 120 dni od daty dostawy danej partii palet, a ich cena nie wchodzi w koszt materiałów (dostawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami palet). Koszt użytkowania palet przez Zamawiającego należy wkalkulować w cenę materiału. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu 120 dni na zwrot palet, dostawca obciąży Zamawiającego kosztami palet w cenie jednostkowej określonej w ofercie dostawcy. Cena za 1 paletę jest 1 z kryteriów oceny ofert i dostawca zadeklaruje cenę za 1 paletę w pkt 2B formularza oferty.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 30

Criteria: Cena za paletę
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: krawężnik, obrzeże, płyta ażurowa, opornik

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, spośród następujących: siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego. Zamawiający zastrzega możliwość odbioru własnym transportem materiałów budowlanych – kostka betonowa (część nr 1). Wówczas załadunek leży po stronie dostawcy. Zamawiający każdorazowo będzie przewidywał zapotrzebowanie na daną budowę wysyłając pocztą elektroniczną do dostawcy zamówienie w celu przygotowania do dostawy danej ilości materiałów budowlanych. Ilość materiałów wskazana w zamówieniu musi być przygotowana do dostawy w terminie 7 dni od daty wysłania zamówienia pocztą elektroniczną. Dostawy materiałów do miejsc wskazanych w zamówieniu będą realizowane w ciągu 2 dni od zgłoszenia telefonicznego lub e-mail przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Z reguły dostawy danego zamówienia będą wykonywane pełnymi transportami. Zamawiający zastrzega, że ostatnia partia dostawy danego zamówienia może być realizowana jako dostawa z niepełnym transportem. W związku z powyższym dostawca nie będzie domagał się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą kostki z niepełnym transportem. Cena ofertowa na dostawę materiałów budowlanych powinna obejmować; wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek w miejscu dostawy, oraz nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez dostawcę.

Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii materiału. Podane powyżej ilości materiałów budowlanych stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości zamówionego materiału budowlanego mogą być mniejsze. W takim przypadku dostawcy nie służą z tego tytułu roszczenia. Palety zwracane będą dostawcy na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 30 dni i nie dłuższym niż 120 dni od daty dostawy danej partii palet, a ich cena nie wchodzi w koszt materiałów (dostawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami palet). Koszt użytkowania palet przez Zamawiającego należy wkalkulować w cenę materiału. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu 120 dni na zwrot palet, dostawca obciąży Zamawiającego kosztami palet w cenie jednostkowej określonej w ofercie dostawcy. Cena za 1 paletę jest 1 z kryteriów oceny ofert i dostawca zadeklaruje cenę za 1 paletę w pkt 2B formularza oferty.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 30

Criteria: Cena za paletę
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: podsypka cementowo-piaskowa, beton towarowy

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, spośród następujących: siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego. Zamawiający zastrzega możliwość odbioru własnym transportem. Wówczas załadunek leży po stronie dostawcy. Dostawy materiałów do miejsc wskazanych w zamówieniu będą realizowane w ciągu ... godz. od zgłoszenia telefonicznego lub e-mail przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Termin dostawy od zgłoszenia jest 1 z kryteriów oceny ofert i Wykonawca zadeklaruje okres dostawy w pkt 2C formularza oferty. Cena ofertowa na dostawę materiałów budowlanych powinna obejmować; wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek w miejscu dostawy, oraz nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy – dotyczy pozycji z transportem. W pozycjach bez transportu cena ofertowa na dostawę materiałów budowlanych powinna obejmować; wszelkie koszty, w tym wyładunek w miejscu dostawy, oraz nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez dostawcę. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii materiału. Podane powyżej ilości materiałów budowlanych stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości zamówionego materiału budowlanego mogą być mniejsze. W takim przypadku dostawcy nie służą z tego tytułu roszczenia. Zamawiający zastrzega, że dostawy danego zamówienia w zakresie podsypek cementowo-piaskowych i betonów może być realizowana jako dostawa z niepełnym transportem tj. minimalna dana dostawa może wynosić 1,5 m3 betonu lub podsypki cementowo-piaskowej. W związku z powyższym dostawca nie będzie domagał się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą betonu lub podsypki z niepełnym transportem. Okres gwarancji będzie wynosił 36 miesięcy od daty dostawy.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: kruszywo kamienne, piasek, kruszbet

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego, POLSKA.

II.1.4) Short description

betonu lub podsypki cementowo-piaskowej. W związku z powyższym dostawca nie będzie domagał się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą betonu lub podsypki z niepełnym transportem. Okres gwarancji będzie wynosił 36 miesięcy od daty dostawy.
3

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Description: Item/Lot 5
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: płyta Yomb

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL63
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego, POLSKA.

II.1.4) Short description

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz rozładować przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsc wskazanych przez Zamawiającego, spośród następujących: siedziba Zamawiającego – ul. Gdańska 78 we Władysławowie, tereny budów realizowanych przez Zamawiającego a zlokalizowane w gminie Władysławowo, tereny budów realizowanych w granicach woj. pomorskiego.

Zamawiający każdorazowo będzie przewidywał zapotrzebowanie na daną budowę wysyłając pocztą elektroniczną do dostawcy zamówienie w celu przygotowania do dostawy danej ilości płyt Yomb. Ilość materiałów wskazana w zamówieniu musi być przygotowana do dostawy w terminie 7 dni od daty wysłania zamówienia pocztą elektroniczną. Dostawy materiałów do miejsc wskazanych w zamówieniu będą realizowane w ciągu 2 dni od zgłoszenia telefonicznego lub e-mail przez osoby upoważnione przez Zamawiającego. Z reguły dostawy danego zamówienia będą wykonywane pełnymi transportami. Zamawiający zastrzega, że ostatnia partia dostawy danego zamówienia może być realizowana jako dostawa z niepełnym transportem. W związku z powyższym dostawca nie będzie domagał się od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia związanego z dostawą płyt Yomb z niepełnym transportem. Cena ofertowa na dostawę materiałów budowlanych powinna obejmować; wszelkie koszty, w tym transport i wyładunek w miejscu dostawy, oraz nie może ulec zmianie przez cały okres dostawy. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez Zamawiającego na dokumencie WZ wystawionym przez dostawcę. Oryginalny dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego zamówionej partii materiału. Podane powyżej ilości materiałów budowlanych stanowią wielkość szacunkową, rzeczywiste ilości zamówionego materiału budowlanego mogą być mniejsze. W takim przypadku dostawcy nie służą z tego tytułu roszczenia.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-509741

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: kostka betonowa


2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński
Postal address: ul. Fałata 10
Town: Kościerzyna
Postal code: 83-400
Country: PL
NUTS code: PL63
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 413855.00
Total Value:
PLN 506163.45

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: krawężnik, obrzeże, płyta ażurowa, opornik


2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: Zakład Robót Ogólnobudowlanych Stanisław Repiński
Postal address: ul. Fałata 10
Town: Kościerzyna
Postal code: 83-400
Country: PL
NUTS code: PL63
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 182740.00
Total Value:
PLN 224770.20

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: podsypka cementowo-piaskowa, beton towarowy


2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: WMW Sp. j. Marek i Wojciech Pestilenz
Postal address: Parszczyce, dz. nr 9/21
Town: Krokowa
Postal code: 84-110
Country: PL
NUTS code: PL63
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 408400.00
Total Value:
PLN 502209.00

II.2.1) Lot No: 4
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: kruszywo kamienne, piasek, kruszbet


2019-12-23

1
1
0
0
1
Official name: WMW Sp. j. Marek i Wojciech Pestilenz
Postal address: Parszczyce, dz. nr 9/21
Town: Krokowa
Postal code: 84-110
Country: PL
NUTS code: PL63
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 671560.00
Total Value:
PLN 826018.80

II.2.1) Lot No: 5
Title:

Dostawy materiałów budowlanych: płyta Yomb


2019-12-23

4
4
0
0
4
Official name: Przedsiębiorstwo Ecozet Mirosław Zblewski
Postal address: Kaliska Kościerskie 94, ul. Strażacka 6
Town: Kościerzyna
Postal code: 83-400
Country: PL
NUTS code: PL63
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 700000.00
Total Value:
PLN 806388.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
44111000; Building materials;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions