Poland-Warsaw: Magnetic resonance unit

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Magnetic resonance unit
OJEU (High Value) 074701-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postal address: al. Dzieci Polskich 20
Town: Warszawa
Postal code: 04-730
Country: PL
Contact person: Marzena Krukowska
Telephone: +48 228157546
E-mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Fax: +48 228151015
NUTS code: PL911
Main address (URL): www.czd.pl
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w trybie zaprojektuj i wykonaj

Reference number: ZP/CZD/0180/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w trybie zaprojektuj i wykonaj w ramach projektu „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

— opis przedmiotu zamówienia rezonans magnetyczny z wyposażeniem – załącznik nr 1a do OPZ,

— program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik nr 1b do OPZ w oddzielnym pliku.

Total Value:
PLN 11173310.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w trybie zaprojektuj i wykonaj, w ramach projektu „Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

— opis przedmiotu zamówienia rezonans magnetyczny z wyposażeniem – załącznik nr 1a do OPZ,

— program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – załącznik nr 1b do OPZ w oddzielnym pliku.

Termin wykonania zamówienia – w II etapach do 31.5.2020 r.:

I etap do 31.3.2020 r., II etap do 31.5.2020 r.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POIS.09.02.00-00-0163/19 "Wsparcie oddziałów o charakterze zabiegowym i zachowawczym oraz pracowni diagnostycznych ponadregionalnego szpitala pediatrycznego Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka".


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 233-571039

Title:

Dostawa rezonansu magnetycznego wraz z modernizacją pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej w trybie zaprojektuj i wykonaj


2020-02-07

1
1
0
0
1
Official name: Climamedic Sp. z o.o. Sp.k.
Postal address: ul. Stanisława Bodycha 73A, Reguły
Town: Michałowice
Postal code: 05-816
Country: PL
NUTS code: PL
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 13049117.11
Total Value:
PLN 11173310.00


Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcy części zamówienia określone w formularzu ofertowym


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: KIO
Postal address: Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www:uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Town: Warszawa
Country: PL

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33111610; 45330000; 45311200; 45314000; 45316000; 45317000; 45320000; 45232460; 45262522; 45331000; 45343000; 45400000; Magnetic resonance unit; Plumbing and sanitary works; Electrical fitting work; Installation of telecommunications equipment; Installation work of illumination and signalling systems; Other electrical installation work; Insulation work; Sanitary works; Masonry work; Heating, ventilation and air-conditioning installation work; Fire-prevention installation works; Building completion work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions