Poland-Warsaw: Animal products, meat and meat products

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Warsaw: Animal products, meat and meat products
OJEU (High Value) 074733-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
National registration number: PL911
Postal address: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Town: Warszawa
Postal code: 00-908
Country: PL
Contact person: Justyna Kluza-Kajka
Telephone: +48 261839665
E-mail: dzp@wat.edu.pl
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://www.wat.edu.pl
Address of the buyer profile (URL): https://www.wat.ezamawiajacy.pl
I.4) Type of the contracting authority:
uczelnia publiczna

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich

Reference number: 165/DZZ/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest:

— zadanie nr 1 (dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego) – dostawa różnego rodzaju wędliny wieprzowej, kiełbas i kaszanek.

Wymogi technologiczne i ilości opisano w załączniku nr 3 i 3A do SIWZ;

— zadanie nr 2 (dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych) – dostawa różnego rodzaju mięsa wieprzowego, wołowego, kości schabowych i słoniny.

Wymogi technologiczne i ilości opisano w załączniku nr 3B i 3B.1 do SIWZ;

— zadanie nr 3 (dostawa mięsa drobiowego świeżego) – dostawy różnego rodzaju mięsa drobiowego (filetów z piersi indyka, kurczaków, skrzydełek).

Wymogi technologiczne i ilości opisano w załączniku nr 3C i 3C.1 do SIWZ.

Total Value:
PLN 2329940.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju wędlin wieprzowych, kiełbas i kaszanek.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w pkt 2.8 SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju mięsa wieprzowego, wołowego, kości schabowych i słoniny.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w pkt 2.8 SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa mięsa drobiowego świeżego

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908, Warszawa, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego rodzaju mięsa drobiowego (filetów z piersi indyka, kurczaków, skrzydełek).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceAdditional information:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na warunkach określonych w pkt 2.8 SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 226-553506

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa wyrobów wędliniarskich, konserw i przetworów z mięsa czerwonego


2020-02-11

2
2
2
Official name: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Postal address: Dąbrowa 6
Town: Sławno
Postal code: 26-332
Country: PL
NUTS code: PL712
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 963950.40
Total Value:
PLN 1084563.90

Contract No:
2
II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawa mięsa czerwonego, podrobów i tłuszczy zwierzęcych


2020-02-04

2
2
2
Official name: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Postal address: Dąbrowa 6
Town: Sławno
Postal code: 26-332
Country: PL
NUTS code: PL712
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 828716.40
Total Value:
PLN 854908.95

Contract No:
3
II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawa mięsa drobiowego świeżego


2020-02-03

2
2
2
Official name: Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o.
Postal address: Dąbrowa 6
Town: Sławno
Postal code: 26-332
Country: PL
NUTS code: PL712
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 497873.20
Total Value:
PLN 506964.15

Section V: Complementary information


Additional information:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą, wadium w wysokości:

— zadanie nr 1 – 19 000,00 PLN,

— zadanie nr 2 – 17 000,00 PLN,

— zadanie nr 3 – 10 000,00 PLN.

Przed upływem terminu składania ofert, tj.: do dnia 3.1.2020 r. do godz. 09:00.

W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione:

a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego PEKAO S.A. Warszawa, ul. Towarowa 25, nr 34 1240 5918 1111 0000 4910 0228 z dopiskiem „Dostawa mięsa oraz wyrobów wędliniarskich”. Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu;

b) wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez zamieszczenie na platformie w zakładce „oferty” poprzez wybranie opcji „dodaj dokument” oryginału dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, tj. wystawcę dokumentu, w formacie umożliwiającym Zamawiającemu odczyt dokumentu (Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia dokumentu wadium np. w formacie xml). Beneficjentem wnoszonego wadium w innej formie niż pieniądzu jest Wojskowa Akademia Techniczna (WAT);

c) dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie WAT. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy WAT a wystawcą gwarancji/poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby WAT.

2. Informacje dot. RODO znajdują się w pkt 19.1 SIWZ.

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji o których mowa w pkt 13.5 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu informację stanowiącą załącznik 1 do SIWZ o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty:

a) formularz oferty;

b) jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);

c) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załącznik nr 3, 3B, 3C do SIWZ;

d) pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą – oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do jego udzielenia lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza;

e) pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa regulująca współpracę, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – jeżeli zachodzi taka okoliczność;

f) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna.


Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych – Środki ochrony prawnej.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
15100000; 15131400; 15131200; 15131130; 15131120; 15131410; 15131230; 15131310; 15131134; 15131000; 15111000; 15113000; 15114000; 15111100; 15131600; 15412100; 15112120; 15112130; 15112300; Animal products, meat and meat products; Pork products; Dried, salted, smoked or seasoned meat; Sausages; Sausage products; Ham; Salami; Pâté; Black pudding and other blood sausages; Meat preserves and preparations; Bovine meat; Pork; Offal; Beef; Beef and veal products; Animal fats; Turkeys; Chickens; Poultry livers;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions