Slovakia-Rožňava: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Slovakia-Rožňava: Imaging equipment for medical, dental and veterinary use
OJEU (High Value) 074742-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s.
National registration number: 36597341
Postal address: Špitálska 1
Town: Rožňava
Postal code: 048 01
Country: SK
Contact person: Poverená osoba verejného obstarávateľa
Telephone: +421 918600969
E-mail: vo2@svetzdravia.com
NUTS code: SK042
Main address (URL): https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-sv-barbory-roznava-s/
Address of the buyer profile (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9626
I.4) Type of the contracting authority:
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Rádiologické zariadenia

Reference number: SZ_RV_RZ

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení používaných na diagnostiku pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí.:

1. časť: CT prístroj

2. časť: USG prenosné

3. časť: USG neonatologické

4. časť: USG rádiologické

5. časť: USG Neurologická JIS + Interné

6. časť: Digitálny skiagrafický RTG prístroj

7. časť: Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom

8. časť: Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

CT prístroj

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku - dodanie nového multidetektorového počítačového tomografu s rekonštrukciou 128 vrstiev vrátane pracovnej stanice pre lekára na báze klient-server riešenia pre diagnostiku a postprocessing a aplikačného softvérového vybavenia pracovnej stanice pre lekára pre diagnostiku a postprocessing (1 ks CT prístroj 128 slice). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 2
Title:

USG prenosné

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 2 ks USG prenosných prístrojov vhodných pre potreby oddelenia OAIM a Urgentného príjmu vrátane 3 typov sond. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 3
Title:

USG neonatologické

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG neonatologického prístroja na neonatologické oddelenie s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča vrátane 3 typov sond. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 4
Title:

USG rádiologické

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných rádiologických zobrazovacích zariadení používaných pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 2 ks USG rádiologických prístrojov s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča na rádiologické oddelenie vrátane 4 typov sond. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 5
Title:

USG Neurologická JIS + Interné

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku a to konkrétne dodanie - 1 ks USG Neurologická JIS + Interné prístroj s plne digitálnym systémom, digitálnym spracovaním signálov a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča pre oddelenie vnútorného lekárstva a neurologické oddelenie vrátane 4 typov sond. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 6
Title:

Digitálny skiagrafický RTG prístroj

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku dodanie 1 ks digitálneho skiagrafického RTG prístroja umožňujúceho vyšetrovanie pacientov vleže, stoji aj na lôžku. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 7
Title:

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku konkrétne mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Description: Item/Lot 8
Title:

Digitálne mobilné RTG C rameno spríslušenstvom

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s., Ul. Špitálska 1, 048 01 Rožňava, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nového nerepasovaného rádiologického zobrazovacieho zariadenia používaného pre diagnostiku Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom používané na ortopedické, interné urologické, traumatologické, intervenčné a vaskulárne zákroky. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Integrovaný regionálny operačný program (IROP), kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25, kód ITMS: 302021P606


Additional information:

IROP, Prioritná os č. 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita: 2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné, Špecifický cieľ: 2.1.3 Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 087-208655


II.2.1) Lot No: 7
Title:

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom
II.2.1) Lot No: 8
Title:

Digitálne mobilné RTG C rameno s príslušenstvom
Section V: Complementary information


Additional information:

Nakoľko došlo pri vyhodnocovaní ponúk k identifikácií technických parametrov, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na využiteľnosť prístroja a hospodárnosť súťaže, verejný obstarávateľ sa rozhodol zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Zároveň došlo k zmene legislatívy od 1.11.2019 a tým sa zmenili parametre, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú prístroj a teda aj samotnú hospodárnosť súťaže. Zmenou jednotlivých parametrov sa zmení užívateľská hodnota prístroja, preto uplatnením zásady hodnota za peniaze je potrebné zrušiť predmetné obstarávanie a po úprave technickej špecifikácie vyhlásiť nový postup nadlimitnej zákazky formou verejnej súťaže v čo najkratšom možnom čase.

Verejný obstarávateľ po prehodnotení technických požiadaviek na predmet zákazky vyhlási na predmetné časti nové verejné obstarávanie verejnou súťažou.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33110000; 33115000; 33124120; 33111000; Imaging equipment for medical, dental and veterinary use; Tomography devices; Diagnostic ultrasound devices; X-ray devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions