Poland-Gliwice: Office furniture

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Gliwice: Office furniture
OJEU (High Value) 074799-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych
National registration number: REGON: 276255335
Postal address: ul. Zwycięstwa 21
Town: Gliwice
Postal code: 44-100
Country: PL
Contact person: Aneta Oleś
Telephone: +48 322385530
E-mail: za@um.gliwice.pl
Fax: +48 322385527
NUTS code: PL229
Main address (URL): https://www.gliwice.eu/
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zakup ergonomicznych mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach – zakup foteli obrotowych i biurek z regulacją wysokości

Reference number: ZA.271.71.2019

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia dla części I:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup ergonomicznych foteli obrotowych”, tj. dostawa i ustawienie przez sprzedawcę fabrycznie nowych foteli obrotowych, złożonych, według opisu zawartego w załączniku nr 6A do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty. Kolor tapicerki zamawianych foteli obrotowych: odcienie szarości.

Opis przedmiotu zamówienia dla części II:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup ergonomicznych biurek z regulacją wysokości”, tj. dostawa, montaż i ustawienie przez sprzedawcę fabrycznie nowych biurek, według opisu zawartego w załączniku nr 6B do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty.

Total Value:
PLN 1149934.11

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Zakup ergonomicznych foteli obrotowych

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gliwice

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia dla części I:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup ergonomicznych foteli obrotowych”, tj. dostawa i ustawienie przez Sprzedawcę fabrycznie nowych foteli obrotowych, złożonych, według opisu zawartego w załączniku nr 6A do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty. Kolor tapicerki zamawianych foteli obrotowych: odcienie szarości.

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w miejsca wskazane przez Kupującego, tj.do budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

— przy ul. Zwycięstwa 21,

— przy ul. Jasnej 31A,

— przy ul. Fredry 6,

— przy ul. Bolesława Śmiałego 2B

Wraz z wniesieniem do budynków, rozpakowaniem i dostawą do konkretnych pokoi, zgodnie z załącznikiem nr 8A do SIWZ – harmonogram dostaw.

3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany partiami, zgodnie z harmonogramem dostaw – załącznik nr 8A do SIWZ. Harmonogram dostaw zostanie uzgodniony przez Strony po podpisaniu umowy z uwzględnieniem postanowień § 2 umowy.

4. Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 84 miesiące – dla części I.

Wymagany termin rękojmi: minimum 24 miesiące, maksimum 84 miesiące – dla części I.

Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi – zaoferowanie różnego okresu gwarancji i rękojmi będzie uznane jako niezgodne z treścią SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

039G/18 Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, nazwa projektu: "Profilaktyka dla urzędnika -poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego"


Description: Item/Lot 2
Title:

Zakup ergonomicznych biurek z regulacją wysokości

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL229
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gliwice

II.1.4) Short description

Opis przedmiotu zamówienia dla części II:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Zakup ergonomicznych biurek z regulacją wysokości”, tj. dostawa, montaż i ustawienie przez Sprzedawcę fabrycznie nowych biurek, według opisu zawartego w załączniku nr 6B do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w liczbie określonej w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz oferty.

2. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Sprzedawcę w miejsca wskazane przez Kupującego, tj.do budynków Urzędu Miejskiego w Gliwicach:

— przy ul. Zwycięstwa 21,

— przy ul. Jasnej 31A,

— przy ul. Fredry 6

Wraz z wniesieniem do budynków, rozpakowaniem, dostawą do konkretnych pokoi i ustawieniem biurek, zgodnie z załącznikiem nr 8B do SIWZ – harmonogram dostaw.

3. Wymagany termin gwarancji: minimum 24 miesiące, maksimum 84 miesiące – dla części II.

Wymagany termin rękojmi: minimum 24 miesiące, maksimum 84 miesiące – dla części II.

Okres gwarancji musi być równy okresowi rękojmi – zaoferowanie różnego okresu gwarancji i rękojmi będzie uznane jako niezgodne z treścią SIWZ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji i rękojmi
Weighting: 40.00
Cost/Price
Weighting: 60.00

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

039G/18 Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, nazwa projektu: "Profilaktyka dla urzędnika -poprawa warunków pracy w Urzędzie Miejskim w Gliwicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego".


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 163-400155

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Zakup ergonomicznych foteli obrotowych


2020-02-07

7
7
0
0
7
Official name: Saks Sp. z o.o.
Postal address: ul. Kaczyniec 30
Town: Gliwice
Postal code: 44-100
Country: PL
NUTS code: PL229
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1038756.04
Total Value:
PLN 473770.00

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Zakup ergonomicznych biurek z regulacją wysokości


2020-01-31

7
7
0
0
7
Official name: Tronus Polska Sp. z o.o.
Postal address: ul. Ordona 2a
Town: Warszawa
Postal code: 01-237
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 111178.07
Total Value:
PLN 59280.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
39130000; 39113100; 39121100; Office furniture; Armchairs; Desks;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions