Czechia-Zlín: Medicinal products used in diabetes

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Zlín: Medicinal products used in diabetes
OJEU (High Value) 074809-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
National registration number: 27661989
Postal address: Havlíčkovo nábřeží 600
Town: Zlín
Postal code: 760 01
Country: CZ
Telephone: +420 577551111
E-mail: info@kntb.cz
NUTS code: CZ072
Main address (URL): www.kntb.cz
Address of the buyer profile (URL): https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/krajska-nemocnice-t-bati
I.1) Name and addresses:
Official name: Vsetínská nemocnice, a.s.
National registration number: 26871068
Postal address: Nemocniční 955
Town: Vsetín
Postal code: 755 01
Country: CZ
Telephone: +420 571818103
E-mail: hajzler@nemocnice-vs.cz
NUTS code: CZ072
Main address (URL): www.nemocnice-vs.cz
I.1) Name and addresses:
Official name: Uherskohradišťská nemocnice, a.s.
National registration number: 27660915
Postal address: J. E. Purkyně 365
Town: Uherské Hradiště
Postal code: 686 06
Country: CZ
Telephone: +420 724473143
E-mail: svanyga@nemuh.cz
NUTS code: CZ072
Main address (URL): www.nemuh.cz
I.1) Name and addresses:
Official name: Kroměřížská nemocnice, a.s.
National registration number: 27660532
Postal address: Havlíčkova 660/69
Town: Kroměříž
Postal code: 767 01
Country: CZ
Telephone: +420 730186773
E-mail: zdenek.buric@nem-km.cz
NUTS code: CZ072
Main address (URL): www.nem-km.cz
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Léčivé přípravky k léčbě diabetu

Reference number: 19069

II.1.4) Short description

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 3 části, bližší specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v příloze č. 2.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

1. část Antidiabetika

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ072
II.1.4) Short description

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 3 části, bližší specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v příloze č. 2.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 2
Title:

2. část Antidiabetika

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ072
II.1.4) Short description

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 3 části, bližší specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v příloze č. 2.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceDescription: Item/Lot 3
Title:

3. část Antidiabetika

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ072
II.1.4) Short description

1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků pro léčbu diabetu po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka. 3. Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena na 3 části, bližší specifikace jednotlivých částí a jejich položek je uvedena v příloze č. 2.

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 232-568597

Contract No:
19069
II.2.1) Lot No: 1
Title:

1. část Antidiabetika
Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: třída Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: http://www.uohs.cz

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33615000; Medicinal products used in diabetes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions