Czechia-Brno: Antineoplastic and immunomodulating agents

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Brno: Antineoplastic and immunomodulating agents
OJEU (High Value) 074819-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Fakultní nemocnice Brno
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fakultní nemocnice Brno
National registration number: 65
Postal address: Jihlavská 20
Town: Brno
Postal code: 625 00
Country: CZ
Contact person: Ing. Lucie Mičánková, DiS.
Telephone: +420 532231014
E-mail: micankova.lucie@fnbrno.cz
NUTS code: CZ064
Main address (URL): https://www.fnbrno.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://ezak.fnbrno.cz
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Imunostimulancia - interferon beta 1A

Reference number: 111/19

II.1.4) Short description

Předmětem zadávacího řízení je v každé části uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků dle potřeb zadavatele.

Total Value:
CZK 89134651.60

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Část č. 2 Aplikace subkutánní

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Brno

II.1.4) Short description

Léčivý přípravek s účinnou látkou Interferonum beta-1a

V indikaci:

— pacienti s diagnózou relabující sclerosis multiplex - roztroušenou sklerózou.

Předpokládané množství odebíraného zboží za rok:

— Interferon beta-1a – předplněná stříkačka v koncentraci 6 mil UI/1 předplněná stříkačka -

3 288 kusů předplněných stříkaček (274 originálních balení (1 balení po 12 ampulích)),

— Interferon beta-1a – zásobní vložka do pera v koncentraci 6 mil UI /1 předplněná ampule - 120 kusů zásobních vložek (30 originálních balení (1 balení po 4 ampulích)),

— Interferon beta-1a – předplněná stříkačka v koncentraci 12 mil UI/1 předplněná stříkačka -

7 836 kusů předplněných stříkaček (653 originálních balení (1 balení po 12 ampulích)),

— Interferon beta-1a – zásobní vložka do pera v koncentraci 12 mil UI/1 předplněná ampule -

3 232 kusů zásobních vložek (808 originálních balení (1 balení po 4 ampulích)).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 173-421747


2020-01-23

1
Official name: Alliance Healthcare, s.r.o.
National registration number: 14707420
Postal address: Podle Trati 624/7
Town: Praha
Postal code: 108 00
Country: CZ
NUTS code: CZ010
V.2.3) The contractor is an SME: no

Total Value:
CZK 89134651.60

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33652000; Antineoplastic and immunomodulating agents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions