Czechia-Vyškov: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Vyškov: Medical equipments
OJEU (High Value) 074867-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
National registration number: 00839205
Postal address: Vyškov, Purkyňova 235/36
Town: Vyškov
Postal code: 682 01
Country: CZ
Contact person: Ing. Jaromír Herzán
Telephone: +420 517315149
E-mail: herzan@nemvy.cz
Fax: +420 517315118
NUTS code: CZ064
Main address (URL): http://www.nemvy.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_110.html
I.4) Type of the contracting authority:
Zdravotnické zařízení, příspěvková organizace

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka


II.1.4) Short description

Dodávka nových zdravotnických přístrojů včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a potřebné instruktáže k návodu k použití (dále také zboží).

Provádění úplatného komplexního pozáručního servisu dodaných RTG zařízení a všech jejich dodaných součástí, včetně dodávek veškerých náhradních dílů (včetně vakuových a detekčních prvků) k opravám; provádění preventivních prohlídek (BTK), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány, po dobu 7 roků po skončení záruky za jakost dodaného zařízení.

Total Value:
CZK 9642940.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ064
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Vyškov

II.1.4) Short description

Dodávka nových zdravotnických přístrojů včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a potřebné instruktáže k návodu k použití (dále také zboží).

Provádění úplatného komplexního pozáručního servisu dodaných RTG zařízení a všech jejich dodaných součástí, včetně dodávek veškerých náhradních dílů (včetně vakuových a detekčních prvků) k opravám; provádění preventivních prohlídek (BTK), včetně vystavení protokolů dle požadavků zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou tyto kontroly výrobcem předepsány, po dobu 7 roků po skončení záruky za jakost dodaného zařízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 31. výzva - Zvýšení kvality návazné péče


Section IV: Procedure

Zadavatel použil pro výběr dodavatele druh zadávacího řízení – jednací řízení bez uveřejnění dle § 63 zákona z těchto důvodů:

— Zadavatel v předchozím otevřeném řízení neobdržel žádnou nabídku,

— Po zrušení otevřeného zadávacího řízení obdržel zadavatel oznámení společnosti Exray, s.r.o., že po prostudování zadávacích podmínek je připravena podat nabídku na tuto zakázku,

— Zadavatel podstatně nezměnil zadávací podmínky.Title:

Skiagrafický RTG přístroj s přímou digitalizací včetně zařízení pro snímkování u lůžka


2020-02-05

1
1
1
Official name: Exray, s.r.o.
National registration number: 01647580
Postal address: Karlovarská 89
Town: Nové Strašecí
Postal code: 271 01
Country: CZ
Telephone: +420 31513811
E-mail: info@exray.cz
NUTS code: CZ020
URL: http://www.exray.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 9645000.00
Total Value:
CZK 9642940.00

5

Technická podpora při instalaci, el. kontrolách a provádění záručního servisu.


Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions