Czechia-Prague: Network infrastructure

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Czechia-Prague: Network infrastructure
OJEU (High Value) 074874-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Národní muzeum
Awarding Criteria Lowest price
Procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Národní muzeum
National registration number: 00023272
Postal address: Václavské náměstí 68
Town: Praha 1
Postal code: 115 79
Country: CZ
Contact person: Mgr. Lukáš Kohout, advokát
Telephone: +420 226521300
E-mail: lukas.kohout@dppartners.cz
NUTS code: CZ010
Main address (URL): https://www.nm.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://nen.nipez.cz/profil/NM
I.4) Type of the contracting authority: NATIONAL AGENCY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: RECREATION CULTURE AND RELIGION

Section II: Object of Contract


Title:

Rozšíření síťové a datové infrastruktury Národního muzea


II.1.4) Short description

Národní muzeum chce v rámci této zakázky pokračovat ve spolupráci se službou E-infrastruktury sdružení CESNET, která pro NM od roku 2016 komplexně řeší problematiku datové a internetové konektivity, informační bezpečnosti, poskytuje velkokapacitní datové úložiště, cloudové služby a řadu dalších integrovaných síťových služeb.

Jedná o balík služeb, které CESNET poskytuje pouze jako nedělitelný celek pod názvem E-infrastruktura, které obsahují posílení datové a internetové konektivity do vybraných objektů zadavatele; zřízení přístupu do datového úložiště; komplexní řešení informační bezpečnosti – nepřetržitý monitoring sítě NM, technickou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nepřetržitě dostupné pracoviště stálé služby, přístup do federace identit EduID.cz a přístup do infrastruktury Eduroam; využití cloudového úložiště OwnCloud s kapacitou až 100 GB pro individuálního uživatele; využití služby FileSender; přístup do vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru (NREN).

Total Value:
CZK 7252000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: CZ010
NUTS code: CZ042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lokality uvedené ve čl. 4 návrhu smlouvy.

II.1.4) Short description

Národní muzeum chce v rámci této zakázky pokračovat ve spolupráci se službou E-infrastruktury sdružení CESNET, která pro NM od roku 2016 komplexně řeší problematiku datové a internetové konektivity, informační bezpečnosti, poskytuje velkokapacitní datové úložiště, cloudové služby a řadu dalších integrovaných síťových služeb.

Jedná se o balík služeb, které CESNET poskytuje pouze jako nedělitelný celek pod názvem E-infrastruktura, které obsahují posílení datové a internetové konektivity do vybraných objektů Národního muzea (Nová budova 10 Gbps, Terezín 1 Gbps, Horní Počernice 1 Gbps, Náprstkovo muzeum 1 Gbps, České muzeum hudby 1 Gbps); zřízení přístupu do datového úložiště s kapacitou 2 x 250 TB (v politice tape_tape, dle dokumentace Datových úložišť CESNET) plus 2 x 50 TB (v politice tape_tape, dle dokumentace Datových úložišť Cesnet) s 1 x 50 TB geografickou replikací v jedné lokalitě v ČR; komplexní řešení informační bezpečnosti – nepřetržitý monitoring sítě NM, technickou podporu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, nepřetržitě dostupné pracoviště stálé služby, přístup do federace identit EduID.cz a přístup do infrastruktury Eduroam, s napojením na další vědecké a akademické instituce v ČR, Evropě i mimo Evropu; využití cloudového úložiště OwnCloud s kapacitou až 100 GB pro individuálního uživatele; využití služby FileSender jako úschovny pro předávání souborů do velikosti až 500 GB; přístup do celosvětového vědecko-výzkumného informačního a komunikačního prostoru (NREN).

II.2.5) Award criteria:
Cost/PriceSection IV: Procedure

Toto jednací řízení je vedeno v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) ZVVZ, tedy z toho důvodu že z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Národní muzeum má v úmyslu navázat na probíhající spolupráci se sdružením CESNET a chce proto zahájit zadávací řízení jako jednací řízení bez uveřejnění v souladu s § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Podle tohoto ustanovení může zadavatel použít jednací řízení bez uveřejnění, pokud veřejná zakázka může být splněna pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž. Předmět plnění veřejné zakázky v požadované konfiguraci může zajistit pouze CESNET, zájmové sdružení právnických osob, které jako jediný subjekt poskytuje unikátní služby, které nedokáže komplexně nabídnout žádný jiný dodavatel v hospodářské soutěži. Předmětem zakázky je služba „E-infrasturktura“, což je jeden nedělitelný produkt (viz. přiložené potvrzení), balík provázaných služeb, který není možné získat v otevřené soutěži (viz. prohlášení právního zástupce CESNETu). E-infrastrukura CESNET je jedinečnou tzv. Velkou infrastrukturou, určenou pro účely výzkumu, vývoje a vzdělávání v ČR, jako vládou schválená a obecně českým státem podporovaná infrastruktura nemá v rámci ČR, ani v rámci EU srovnatelnou alternativu. Vzhledem k výzkumné a vzdělávací funkci zadavatele a jeho provozovaným činnostem je pro Národní muzeum nezbytné jeho připojení do E-infrastruktury CESNET zejména s ohledem na komplexnost celé infrastruktury a její parametry a flexibilitu. Národní muzeum, vzhledem ke svému poslání a činnosti, nutně potřebuje spolupracovat s dalšími subjekty zejména v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání, musí být zapojeno do komunity takovýchto subjektů jak v rámci České republiky, tak i Evropy a celého světa. Tuto možnost Národnímu muzeu zajistí pouze přístup do E-infrastruktury CESNET – neexistuje porovnatelná alternativa. Plnění spočívající např. v zajištění přístupu do federace identit EduID.cz, přístup do infrastruktury Eduroam, napojením na výzkumné infrastruktury dalších vědeckých institucí v ČR, Evropě i mimo Evropu nedokáže zajistit žádný jiný dodavatel v rámci hospodářské soutěže. Toto unikátní plnění je neoddělitelně spjato s dalšími částmi plnění a nelze ho nijak oddělit od těchto částí plnění.
2020-02-07

1
1
Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
National registration number: 63839172
Postal address: Zikova 1903/4
Town: Praha 6
Postal code: 160 00
Country: CZ
Telephone: +420 234680222
E-mail: info@cesnet.cz
NUTS code: CZ010
URL: https://www.cesnet.cz/
V.2.3) The contractor is an SME: yes

Total Value:
CZK 7252000.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-11

English Language Unavailable

CPV Codes
32424000; Network infrastructure;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions