Poland-Płock: Ambulances

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Płock: Ambulances
OJEU (High Value) 074887-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
Postal address: ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5
Town: Płock
Postal code: 09-400
Country: PL
Contact person: Edward Jabłoński
Telephone: +48 242678400
E-mail: zamowienia@wspritsplock.pl
Fax: +48 242678415
NUTS code: PL923
Main address (URL): http://www.wspritsplock.pl/
I.4) Type of the contracting authority:
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego

Reference number: TZPiZI.3813/07/D/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego”, szczegółowo opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na zakup ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego, które muszą być wykorzystane w terminie do dnia 30.4.2020 r.


1329878.00
1329878.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL923
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Siedziba Zamawiającego.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego”, szczegółowo opisanych w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia finansowany jest z dotacji celowej przekazanej przez Ministra Zdrowia na zakup ambulansu na potrzeby ratownictwa medycznego, które muszą być wykorzystane w terminie do dnia 30.4.2020 r.

Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające go do ruchu drogowego na terenie RP, umożliwiające jego rejestracje i eksploatacje bezpośrednio po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:

1) spełniać wymagania aktualnych norm PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 w zakresie odpowiednim do niniejszego postępowania;

2) posiadać ważną homologację (na samochód wraz z zabudową) wystawioną zgodnie z przepisami działu III rozdział 1a ustawy z dnia 20.6.1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.);

3) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022);

4) spełniać warunki określone w przepisach dotyczących oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1251);

5) spełniać warunki określone w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.9.2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1088 ze zm.).

Przedmiot zamówienia musi być wyprodukowany w 2019 r. lub 2020 r. fabrycznie nowy, nieużytkowany, nie powystawowy, nie demonstracyjny, kompletny, instrukcja w języku polskim, musi być gotowy do użytkowania oraz posiadać wyposażenie i parametry wskazane w opisie przedmiotu zamówienia załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ.

Wyposażenie medyczne wchodzące w skład zabudowy musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z ustawą z dnia 10.5.2010 roku o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 175).

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone ambulanse, której ważność rozpocznie się od daty podpisania pozytywnego protokołu odbioru ambulansu:

1) na pojazd bazowy – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

2) na zabudowę medyczną – na okres nie krótszy niż 24 miesiące;

3) na powłokę lakierniczą – na okres nie krótszy niż 24 miesięcy;

4) na perforację nadwozia gwarancja – na okres nie krótszy niż 60 miesięcy;

5) na wyposażenie medyczne – na okres nie krótszy niż 24 miesiące.

Wykonawca na ryzyko i koszt własny winien dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Parametry techniczne
Weighting: 20 %

Criteria: Termin dostawy
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 60 %Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Procedura przyspieszona ze względu na konieczność wydatkowania przyznanej z Ministerstwa Zdrowia dotacji celowej na zakup ambulansów do 31.12.2019 r. – umowy z Ministrem Zdrowia podpisane w dniu 23.9.2019 r. na udzielenie w 2019 r. dotacji celowej na zakup 4 ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego. Poprzednie postępowanie na zakup 4 ambulansów przeprowadzone w okresie od 2.9. do 4.10.2019 r. zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. Realizacja postępowania z 35-dniowym terminem składania ofert uniemożliwi nam wykorzystanie przyznanej dotacji w terminie do 30.4.2020 r.


IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 001-000198

Title:

Dostawa 4 ambulansów sanitarnych typu C na potrzeby ratownictwa medycznego


2020-01-30

1
1
0
0
1
Official name: BFF MEDFinance Spółka akcyjna
Postal address: ul. Jana Kilińskiego 66
Town: Łódź
Postal code: 90-118
Country: PL
NUTS code: PL711
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1284360.00

1329878.00
1329878.00

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/

Body responsible for mediation procedures
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
34114121; Ambulances;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions