Poland-Biała Podlaska: Electricity, heating, solar and nuclear energy

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Biała Podlaska: Electricity, heating, solar and nuclear energy
OJEU (High Value) 074893-2020
Type Contract awards
Date Published 2020-02-14
Deadline
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Gmina Miejska Biała Podlaska
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT AWARDSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Miejska Biała Podlaska
Postal address: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Town: Biała Podlaska
Postal code: 21-500
Country: PL
Contact person: Marek Chmiel
Telephone: +48 833416869
E-mail: marek.chmiel@bialapodlaska.pl
Fax: +48 833437064
NUTS code: PL811
Main address (URL): https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Address of the buyer profile (URL): https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie miasta Biała Podlaska

Reference number: ZP.271.2.6.2019.MCH2

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i montażem instalacji solarnych,fotowoltaicznych, pomp ciepła powietrznych do c. w. u., kotłów na biomasę, na terenie miasta Biała Podlaska.

2. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014–2020 zgodnie z podpisaną w dniu 24.7.2018 r. umową nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

3. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określają:

1) dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami, stanowiąca załącznik nr 1a (część 1), 1b (część 2), 1c(część 3) do niniejszej SIWZ;

2) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5a (część 1), 5b (część 2), 5c (część 3) do niniejszej SIWZ.

Total Value:
PLN 10814033.76

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


Description: Item/Lot 1
Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 304 kompletów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

, (w tym: 226 kpl. montowanych na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 10 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),
3

, (w tym: 63 kpl. na dachach lub ścianie budynków mieszkalnych oraz 3 kpl. poza budynkiem mieszkalnym – na gruncie),
3

montowane na dachach budynków mieszkalnych,
3

2) posadowienie podgrzewacza c.w.u.,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. do istniejącej instalacji c.o., c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) wykonanie instalacji łączącej kolektory z podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż armatury, zespołu pompowego, naczyń przeponowych i pozostałych elementów wg. schematu technologicznego,

6) instalacja układu sterującego,

7) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

8) napełnienie instalacji,

9) uruchomienie instalacji,

10) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji solarnych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

11) uzupełnienie ubytków ścian, stropów, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów,

12) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej, c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem solarnym,

13) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

14) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ,

15) montaż instalacji górnej wężownicy oraz podłączenie jej do istniejącego kotła lub montaż grzałek elektrycznych,

16) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 201 kompletów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) 67 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,65 kW (w tym: 56 kpl. montowanych na dachach oraz 11 kpl. na gruncie),

b) 98 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,18 kW (w tym: 89 kpl. montowanych na dachach oraz 9 kpl.na gruncie),

c) 36 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,24 kW (w tym: 29 kpl. montowanych na dachach oraz 7 kpl.na gruncie),

17) montaż inwerterów i pozostałych urządzeń,

18) montaż kompletnego okablowania,

19) montaż zabezpieczeń przepięciowych,

20) doprowadzenie przewodów AC do miejsca istniejącej tablicy bezpiecznikowej budynku oraz przystosowanej jej do podłączenia nowego obwodu,

21) próby, regulacja instalacji,

22) uruchomienie technologiczne instalacji,

23) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji fotowoltaicznych wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

24) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

25) podłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zgłoszeniem przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A., Oddział Lu,

26) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowamałych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE


Additional information:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 228 zestawów powietrznych pomp ciepła o mocy 1,7 kW służących do przygotowywania c.w.u. ze zintegrowanymi podgrzewaczami wody o poj. 260 l. Pompy ciepła dedykowane są do pracy z dolnym źródłem w postaci powietrza atmosferycznego wyłącznie zewnętrznego,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego,

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c. w. u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

11) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

12) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.


Additional information:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie Miasta Biała Podlaska

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL811
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Dostawa i montaż na terenie miasta Biała Podlaska

II.1.4) Short description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia w tej części obejmuje w szczególności:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 96 kotłów na biomasę dla potrzeb indywidualnych budynków mieszkalnych,

2) dostawę i montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

3) instalacja układu sterującego,

4) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

5) napełnienie instalacji,

6) uruchomienie instalacji,

7) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłów centralnego ogrzewania wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

8) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów,

9) wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem,

10) wbudowanie modemu internetowego (moduł GSM) na potrzeby wdrożenia inteligentnych systemów zarządzania energią w oparciu o technologie TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne),

11) inne elementy ujęte w dokumentacji technicznej i wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa nr: RPLU.04.01.00-06-0251/16-00 o dofinansowanie Projektu „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska”, Oś Priorytetowa 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU,Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.


Additional information:

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 141-346803

II.2.1) Lot No: 1
Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie miasta Biała Podlaska


2020-01-16

3
3
3
Official name: Sanito Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Postal address: ul. Puławska 476
Town: Warszawa
Postal code: 02-884
Country: PL
NUTS code: PL911
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 6936517.08
Total Value:
PLN 5697404.43

II.2.1) Lot No: 2
Title:

Dostawa i montaż pomp ciepła do c.w.u. na terenie miasta Biała Podlaska


2020-01-14

4
4
4
Official name: Dajk P.H.U. Maciej Kańczugowski
Postal address: ul. Ksawerego Dunikowskiego 40
Town: Lublin
Postal code: 20-425
Country: PL
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 2018577.48
Total Value:
PLN 2120126.40

II.2.1) Lot No: 3
Title:

Dostawa i montaż kotłów wykorzystujących biomasę na terenie miasta Biała Podlaska


2020-02-12

8
8
8
Official name: Stanisław Krzaczek Zakład Produkcyjno-Handlowy
Postal address: ul. Leśna 5
Town: Klikawa
Postal code: 24-100
Country: PL
NUTS code: PL814
V.2.3) The contractor is an SME: yes

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1858939.20
Total Value:
PLN 1606832.64

Section V: Complementary information


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: https://www.uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-02-12

English Language Unavailable

CPV Codes
09300000; 09331100; 45330000; 45331000; 09331200; 45310000; 42511110; 45300000; 45331100; 44621220; 45331110; Electricity, heating, solar and nuclear energy; Solar collectors for heat production; Plumbing and sanitary works; Heating, ventilation and air-conditioning installation work; Solar photovoltaic modules; Electrical installation work; Heat pumps; Building installation work; Central-heating installation work; Central-heating boilers; Boiler installation work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions